Vastgoed

Pachtovereenkomst IJsselmonde (Z23-9709)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen het perceel kadastraal bekend als Heerjansdam B 1674, groot 2.6969 hectare.

27 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen het perceel kadastraal bekend als Heerjansdam B 1674, groot 2.6969 hectare. De pachter dient zich te houden aan de verboden en verplichtingen behorend bij beheertype N12.02.

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door voor 15 juni een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
• Zaaknummer Z23-9709
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.