Vastgoed

Pachtovereenkomst Heuvelland

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen aan de zittende pachter te Heuvelland.

22 maart 2024 - Bekendmaking

Het betreft de percelen kadastraal bekend als:

Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Kavel A      
Gulpen G 192 ged. 1,4
Kavel B      
Gulpen G 175 ged. 0,2
Kavel C      
Gulpen G 192 ged. 0,1
Gulpen G 175 ged. 0,1

 

De onderhavige gronden, kavel A, B en C, hebben binnen het huidige voorgeschreven gebruik, zoals aangegeven in de pachtovereenkomst, geen zelfstandige ontsluiting. Kavel B heeft ook geen zelfstandige gebruiksmogelijkheid. Kavel C moet eveneens zonder belemmering gebruikt kunnen worden door vee van de aanliggende eigenaar om te komen en te gaan over kavel C van de huiskavel naar de veldkavel.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze pachtovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovengenoemde objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door voor 12 april 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
• Zaaknummer Z24-2456
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.