Vastgoed

Pachtovereenkomst Dronten (Z24-3392)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor een perceel grasland in Dronten.

17 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pacht overeenkomst in Dronten-Lelystad. Het betreft het uit geven in pacht van het perceel grasland kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H nummer 272, groot 0.58 hectare.

Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is het mogelijk om voor kadastrale percelen kleiner dan een hectare mogelijk om af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden.
Op basis van dit criterium dat, redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de hierboven genoemde percelen onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan de zittende pachter aan te bieden.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 7 juni 2024, een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op voornoemd perceel. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 7 juni 2024 per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
• Zaaknummer Z24-3392;
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.