Vastgoed

Pachtovereenkomst Assendelft

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van landbouwgrond via een geliberaliseerde pachtovereenkomst gelegen in het Noorderveen nabij Assendelft.

21 november 2023 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een perceel landbouwgrond met natuurwaarden gelegen in het Noorderveen nabij Assendelft. Het betreft het perceel gemeente Assendelft sectie N nummer 237 groot 0.95.01 hectare.

Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is het mogelijk om voor kadastrale percelen kleiner dan een hectare mogelijk om af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de hierboven genoemde percelen onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan de zittende pachters aan te bieden.  

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst in aanmerking wenst te komen kan voor 12 december 2023 een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u voor 12 december 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl.

Zet in uw reactie tenminste:

  • Zaaknummer Z23-7542;
  • De datum van publicatie van het voornemen;
  • Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
  • Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactie termijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.