Vastgoed

Kavelruil Lippenhuizen (Z23-6957)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot ruiling van enkele percelen in Súdeast-Fryslân, Bakkefean en Tjonger, kadastraal bekend gemeente Lippenhuizen.

29 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot ruiling van enkele percelen, kadastraal bekend gemeente Lippenhuizen, sectie G, nummer 20 deels en nummer 1737 deels.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze ruilovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. Deze ruiling wordt in opdracht gedaan van het bevoegde gezag van Natura2000 Wijnjeterperschar en behelst het verplaatsen van de hoofdwatergang naar de buitenrand van het Natura2000 gebied, vervolgens gaat het eigendom van de oude hoofdwatergang naar Staatsbosbeheer. Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om bovenstaande percelen onderhands te ruilen, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze ruiling in aanmerking wenst te komen dient binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor deze ruilovereenkomst. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 19 april 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z23-6957 en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Z23-6957. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen ruilovereenkomst; aan deze bekendmaking kunnen géén rechten worden ontleend.