Vastgoed

In gebruik geven perceel Ruinen (Z23-5048)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het in gebruik geven (in huur of in erfpacht) van een perceel kadastraal bekend als gemeente Ruinen.

23 mei 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het in gebruik geven (in huur of in erfpacht)
van een perceel kadastraal bekend als gemeente Ruinen, sectie K, nummer 532, ter grootte van 0,24.73 hectare. Dit perceel is gelegen in de boswachterij Ruinen nabij de Ruinerweg te Echten. Het perceel is conform een beheerverordening publiekrechtelijk bestemd als Natuur en is gelegen binnen het NNN.

De bewoners van Ruinerweg 9 in Echten hebben Staatsbosbeheer gevraagd om medewerking te verlenen aan de realisatie van drie boomhutten op het perceel. Omdat deze boomhutten passen bij de recreatieve doelstellingen binnen de boswachterij Ruinen is Staatsbosbeheer bereid om aan het gedane verzoek medewerking te verlenen. De gemeente De Wolden heeft tegenover Staatsbosbeheer weergegeven de realisatie van de boomhutten voorlopig toe te staan onder de volgende voorwaarden:

1. Het perceel dient een passende recreatieve bestemming te krijgen.
2. Dagelijks toezicht is verlangd.

Ook Staatsbosbeheer acht het van belang dat adequaat toezicht kan worden uitgeoefend. De bewoners van Ruinerweg 9 hebben de mogelijkheid om het dagelijks toezicht zoals verlangd door de gemeente en Staatsbosbeheer uit te oefenen, nu zij in de directe nabijheid wonen.

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de bovenbedoelde wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst.
Op basis van deze criteria die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel kadastraal bekend als gemeente Ruinen, sectie K, nummer 532, onderhands in gebruik te geven aan de hiervoor bedoelde bewoners, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze partij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor de omschreven ingebruikgeving in aanmerking wenst te komen dient uiterlijk voor 13 juni 2024 een e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Z23-5048, waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor deze ingebruikgeving. In uw reactie dient u aan te geven ‘belangstelling recreatieve ingebruikgeving perceel te Echten’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer O. Wibier via o.wibier@staatsbosbeheer.nl, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.