Vastgoed

Huurovereenkomst Rutten (Z24-2006)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands verhuren van onbebouwde grond aan en nabij het Schoterpad te Rutten ten behoeve van een maatschappelijk doel; te weten politiehondentraining.

21 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands verhuren van onbebouwde grond aan en nabij het Schoterpad te Rutten ten behoeve van een maatschappelijk doel; te weten politiehondentraining. Het betreft een gedeelte van circa 2.000 m2 het kadastrale perceel Noordoostpolder sectie G nummer 1961. 

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het maatschappelijke doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door voor 11 juni 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van “Z24-2006 – politiehondentraining nabij Schoterpad te Rutten” en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.

In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure. Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding van “Z24-2006 – politiehondentraining nabij Schoterpad te Rutten”. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet. 

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.