Vastgoed

Huurovereenkomst percelen Biddinghuizen (Z24-2004)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands (her)uitgeven van percelen nabij de Spijkweg te Biddinghuizen.

21 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands (her)uitgeven van percelen aan de huidige huurder. Het betreft een gedeelte van het perceel gelegen nabij de Spijkweg te Biddinghuizen, kadastraal bekend als Dronten, sectie D nummer 1974, welk gedeelte gezamenlijk groot is 2.42 hectare.

Het perceel is bestemd voor begrazing door een beperkt aantal paarden. Dagelijks toezicht is verlangd, in geval van calamiteiten is een aanrijtijd van maximaal 15 minuten noodzaak en zodra de bladeren van de bomen beginnen vallen is het van belang dat de paarden weg gehaald zijn aangezien de dieren ziek kunnen worden. Tevens is een flexibiliteit in het contract ingebouwd om in overleg met de gemeente het terrein te gebruiken als parkeergelegenheid tijdens het hoogseizoen.

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 11 juni 2024 per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van:
• Zaaknummer Z24-2004
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.