Vastgoed

Huurovereenkomst Bant (Z24-2692)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het verlengen onderhands verhuren van onbebouwde grond aan een manege ten behoeve van begrazing door paarden.

21 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het verlengen onderhands verhuren van onbebouwde grond aan een manege ten behoeve van begrazing door paarden. Het betreft een gedeelte van circa 2 ha groot van het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie G nummer 2108. Er gelden specifieke (beheer)voorwaarden. Zo mogen er maximaal 12 paarden per dag in het perceel staan, moet er dagelijks toezicht zijn, in geval van calamiteiten moet de huurder binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn, dienen de randen alsook delen in het midden van het perceel om en om in mozaïek vorm begraasd te worden + extra afgerasterd te zijn binnen de buitenste raster voor rekening van huurder en heeft Staatsbosbeheer het perceel een aantal keer per jaar benodigd als parkeerplaats cq. evenemententerrein.

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door voor 11 juni 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z24-2692 huurovereenkomst onbebouwde grond Schoterweg te Bant en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. 
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure. 

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding van Z24-2692 huurovereenkomst onbebouwde grond Schoterweg te Bant. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet. 

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.