Vastgoed

Huurovereenkomst Albrandswaard (Z23-9905)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de verhuur van natuurlijk grasland in de gemeente Albrandswaard.

7 juni 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de verhuur van natuurlijk grasland in de gemeente Albrandswaard, lokaal bekend als nabij de Slot Valkensteinsedijk ter hoogte van huisnummer 27. Het betreft een gedeelte van het perceel bekend als: kadastrale gemeente Poortugaal, sectie A nummer 2104, Kadastrale gemeente Poortugaal, sectie B nummers 2746, 2742, 2744, 9 ged. en 11 ged. Met een totaaloppervlak van ca. 3.22 hectare. De huurperiode betreft 5 maanden, ingaande 1 juli 2024 en eindigend op 31 december 2024.

Beoogd gebruik

De verhuurde grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, hetgeen een gunstig effect kan hebben op de biodiversiteit in die terreinen en daarmee ook bijdraagt aan de doelstellingen Staatsbosbeheer. In verband hiermee zijn in deze huurovereenkomst specifieke voorwaarden en beperkingen geformuleerd ten aanzien van het gebruik.

Criteria

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere serieuze gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door voor 28 juni 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor gebruik van de percelen in aanmerking wenst te komen kan voor 28 juni 2024 een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de huur van de percelen. Zet in uw reactie tenminste:

  • De datum van publicatie van het voornemen;
  • Zaaknummer Z23-9905;
  • Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het eventuele bedrijf;
  • Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken en hoe u de beheerverplichtingen uit kan voeren?
  • Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om pacht van dit object in aanmerking te komen gedurende de looptijd van de kortlopende huur. Een reactie als bedoeld kunt u vóór 28 juni sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van het zaaknummer Z23-9905