Vastgoed

Gebruiksovereenkomst begrazing Randmeerbossen (Z24-3254 )

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het sluiten van een (hernieuwde) gebruiksovereenkomst voor begrazing door schapen en schaapskuddetraining door honden van een perceel in Dronten.

17 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het sluiten van een (hernieuwde) gebruiksovereenkomst voor begrazing door schapen ten behoeve van het bestrijden van de reuzenberenklauw alsook schaapskuddetraining door honden (Border Collie’s), voor een gedeelte van circa 2 ha groot van het perceel gelegen aan en nabij de Drontermeerdijk te Dronten, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie C, nummer 1050, met de huidige gebruiker. De huidige gebruiker is in het verleden noodgedwongen verplaatst naar dit perceel. Bovendien wordt dagelijks toezicht verlangd en in geval van calamiteiten een aanrijtijd van maximaal 20 minuten.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze gebruiksovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 7 juni 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de gebruikersovereenkomst. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 7 juni 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z24-3254 begrazing randmeerbossen en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Z24-3254 begrazing randmeerbossen. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.