Vastgoed

Gebruiksovereenkomst Werk aan de Waalse Wetering

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot tijdelijke ingebruikgeving van een kazerneruimte op het werk aan de Waalse Wetering voor culturele en educatieve activiteiten in de periode 20 juni 2024 tot en met 30 september 2025, op het perceel kadastraal bekend, gemeente Houten, sectie I, nummer 860 ged.

4 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.5. Publicatiedatum 04-06-2024.
 
Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot tijdelijke ingebruikgeving van een kazerneruimte op het werk aan de Waalse Wetering voor culturele en educatieve activiteiten in de periode 20 juni 2024 tot en met 30 september 2025, op het perceel kadastraal bekend, gemeente Houten, sectie I, nummer 860 ged.
 
Onder regulier gebruik van de kazerneruimte wordt verstaan: recreatief gebruik, buitensport (zoals yoga of bootcamp), start- of eindpunt van wandel- of fietstochten, muziek- en spel(oefen)locatie, workshops en kinderfeestjes.

De selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de gebruiksovereenkomst zijn:

  • Kleinschalig gebruik gericht op culturele en educatieve activiteiten;
  • Gebruik passend bij de aanwezige natuurwaarden, waarbij overlast in de zin van geluid, licht en verkeershinder voor de omwonenden, de omgeving en de natuur te allen tijd zoveel mogelijk dient te worden beperkt;
  • Activiteiten met een lokaal karakter en/of (ver)binding met gemeente Houten. 
  • Een bijdrage leveren aan het uitdragen van kennis over het Unesco Werelderfgoed De Nieuwe Hollandse Waterlinie  

Belangstellenden kunnen hun belangstelling voor deze overeenkomst gemotiveerd kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum per e-mail een reactie te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van ‘Gebruiksovereenkomst kazerneruimte Waalse Wetering’ en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid en het voorgenomen gebruik. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om door het sturen van een reactie in aanmerking te komen voor deze overeenkomst. In uw reactie dient u aan te geven waarom u voor de gebruiksovereenkomst in aanmerking wilt komen, welk activiteiten u wilt ontplooien en hoe deze activiteiten zich verhouden tot de hierboven genoemde selectiecriteria. Binnengekomen reacties zullen door Staatsbosbeheer worden beoordeeld, waarbij de 3 genoemde selectiecriteria in gelijke mate meewegen in de uiteindelijke gunning van de gebruiksovereenkomst door Staatsbosbeheer aan een contractspartij.
 
Vragen over deze bekendmaking kunt u sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl, eveneens onder vermelding van Gebruiksovereenkomst kazerneruimte Waalse Wetering. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet. 

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.