Vastgoed

Erfpacht Vlaardingen (Z22-6246)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot overeenkomst uitgifte in erfpacht van een perceel in Vlaardingen.

18 maart 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot overeenkomst uitgifte in erfpacht van het perceel met de zich daarop bevindende oprit en tuin gelegen aan de Holyweg 16 te 3137 KB Vlaardingen.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze overeenkomst uitgifte in erfpacht geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Onderhavig registergoed betreft een perceel grond direct gelegen tegen de woning en eigendom van de beoogde wederpartij en vanuit deze ligging slechts van meerwaarde is voor de beoogde wederpartij. Bij verkoop aan een derde zal de ontsluiting van het middels erfpacht te vervreemden ook ten koste gaan van het woongenot van de beoogde wederpartij indien deze naar ween willekeurige derde zal worden vervreemd

Op basis van dit criterium dat heeft Staatsbosbeheer het voornemen om een deel van het perceel kadastraal bekend Vlaardingen, sectie N, nummer 262 (ged) groot circa 6300 m2 onderhands in erfpacht uit te geven aan de bewoner van de Holyweg 16 te Vlaardingen, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 9 april na de bovenvermelde publicatiedatum een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter; het kort geding is aanhangig vanaf het moment dat de dagvaarding door de deurwaarder is betekend. Bij gebreke van een tijdig ingesteld kort geding vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z22-6246 en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Z22-6246. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.