Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Erfpacht

Wat is erfpacht precies? En hoe is erfpacht bij Staatsbosbeheer geregeld? Antwoorden op veelgestelde vragen, voorwaarden en meer.

Erfpacht

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over erfpacht bij Staatsbosbeheer. We lichten toe wat erfpacht is en waarom we voor erfpacht kiezen. Ook vindt u hier uitleg over de aankoop van een woning of onderneming op een perceel grond van Staatsbosbeheer of de verkoop hiervan.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is het recht om grond voor langere tijd te gebruiken. Erfpacht staat in de wet omschreven als het recht om de grond (met gebouwen) van een ander ‘te houden en te gebruiken’. Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter betaalt periodiek een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. Anderzijds heeft de erfpachter veel rechten en bevoegdheden die een eigenaar ook heeft. Zo kan een erfpachter een hypotheekrecht op de erfpacht vestigen, waardoor het makkelijker is om een lening aan te vragen voor bijvoorbeeld een investering. De erfpachter kan zich als het ware als eigenaar gedragen en kan het erfpachtrecht (met de gebouwen) ook weer verkopen. Staatsbosbeheer blijft intussen eigenaar van de grond.

Opstalrecht

Wanneer er gebouwen op de grond staan, wordt meestal een ‘opstalrecht’ gevestigd. Dat betekent dat de erfpachter eigenaar wordt van deze gebouwen.

Erfpachtcontract met wederzijdse afspraken

In het erfpachtcontract worden de wederzijdse afspraken en voorwaarden vastgelegd. Deze afspraken gaan over het gebruik van de grond en de gebouwen, het beheer ervan, en de vergoeding die de erfpachter hiervoor betaalt. In het contract staat vaak ook wat wel en niet mogelijk is op het terrein (denk aan beplanting, bebouwing, bestrating, verlichting, etc.).

Looptijd erfpachtcontract

Een erfpachtcontract wordt meestal afgesloten voor een termijn van 30 jaar. In de tussentijd kan een erfpachter zijn erfpachtzaak verkopen aan iemand anders. Na 30 jaar wordt de erfpacht in de meeste gevallen voortgezet en wordt er een nieuw contract gemaakt.

Soms vinden in een gebied veranderingen plaats, waardoor erfpacht niet meer past bij de doelstellingen en bestemmingsplannen voor die plek. In dat geval kan Staatsbosbeheer besluiten het contract niet voort te zetten. Dan krijgt de erfpachter in de meeste gevallen een vergoeding voor de gebouwen – hierover zijn in het contract afspraken gemaakt.

Waarom erfpacht?

Staatsbosbeheer beheert ruim 270.000 hectare aan bijzondere natuurgebieden en karakteristieke Nederlandse landschappen. Dat doen wij voor alle inwoners van Nederland, voor en samen met de mensen die in deze gebieden leven, wonen en werken.

Bijzondere gebouwen in kwetsbare natuur

In veel natuurgebieden die we beheren, staan bijzondere gebouwen; van oude boswachterswoningen tot voormalige bedrijfsgebouwen en monumenten. Vaak staan deze gebouwen op plekken met cultuurhistorische betekenis. We willen graag dat deze gebouwen worden gebruikt, terwijl ze in kwetsbare natuurgebieden liggen.

Optimaal gebruik en oog voor de lange termijn

Daarom stellen we gronden en gebouwen ter beschikking aan anderen via bijvoorbeeld verhuur, pacht of erfpacht. Zo worden deze bijzondere plekken goed benut, mét zorg voor de kwaliteit van het omliggende natuurgebied. Op deze manier koppelen we optimaal gebruik en beheer van de terreinen aan onze langetermijndoelstellingen voor een groene, duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Erfpacht is een manier om wonen en ondernemen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer mogelijk te maken. Met behulp van erfpacht kunnen we goede afspraken maken over de inrichting en het gebruik van de terreinen. Zo kunnen particulieren of ondernemers de gebouwen gebruiken en zijn tegelijkertijd natuur en landschap voor de lange termijn gegarandeerd.

Vruchtbare samenwerking

Onze missie brengt met zich mee dat we ons niet alleen op de nabije toekomst richten, maar ook op de wereld over 30 of 50 jaar. Erfpacht past goed bij het meerjarig karakter van onze taken en stelt mensen tegelijkertijd in staat de gronden en gebouwen te gebruiken. Zo kan erfpacht leiden tot een vruchtbare samenwerking.