Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel De Meije

De Schraallanden langs de Meije in de gemeente Woerden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. Het totale natuurgebied is 80 hectare groot. In het gebied ligt 23 hectare Natura 2000-reservaat. Dit reservaat is een van de laatste grote stukken schraalgrasland van West-Nederland. Je vindt er veenmosrietlanden en de bijzondere blauwgraslanden die hun naam danken aan zeldzame planten die hier groeien en het grasland een blauwe kleur geven.

Locatie

De Schraallanden langs de Meije, in de gemeente Woerden (provincie Utrecht).

Looptijd

2022 - 2025

7 Februari 2023         publicatie nota van zienswijzen
Februari - april 2023                 bijeenkomst(en) als opmaat naar een definitief inrichtingsplan
Augustus 2023 definitief inrichtingsplan gereed
September 2023 voorbereiding
September 2024 start uitvoering werkzaamheden natuurherstel

Natuurherstel

De kwaliteit van deze graslandtypen gaat in rap tempo achteruit en het oppervlakte van de internationaal beschermde blauwgraslanden neemt af. Dit is vooral te wijten aan vermesting, verzuring en verdroging. Om dit te verminderen en de botanische kwaliteiten beter te beschermen is natuurherstel nodig. Dit doen we door de omliggende, voormalige landbouwgrond in te richten als natuurlijke bufferzone zodat het waterpeil omhoog kan worden gezet in de bufferzone. Hierdoor stroomt minder water uit het reservaat weg naar de lager gelegen bufferzone. De bufferzone is begrensd als Natuurnetwerk Nederland en wordt ingericht als moeras, schraalland en kruidenrijk grasland. Voor het beheer van de bufferzone zoeken we samenwerking met lokale agrariërs. Ook wordt er een nieuwe waterverbinding gemaakt met voedselarmer en basenrijk water uit de Nieuwkoopse Plassen. Dit maakt het mogelijk om de graslanden in het Natura 2000-reservaat in het najaar tijdelijk onder water te zetten om verzuring te verminderen. Het perspectief voor de toekomst is dan ook een klimaatbestendige buffer voor een stabiel ecosysteem dat in samenhang met de Nieuwkoopse Plassen functioneert. En, met een groter oppervlakte van schraalland en moeras met alle planten en insecten die daarbij horen.

Onderzoeken en inrichtingsplan

In 2022 is een inrichtingsplan opgesteld op basis van onderzoek naar de bodemgesteldheid, de (grond)waterstanden en -kwaliteit: het voorlopig ontwerp. Dit is met omwonenden en omliggende agrariërs besproken. Ook heeft een bestemmingswijziging plaatsgevonden om van voormalige landbouwgrond, 18 hectare in te richten als bufferzone en om te zetten naar bestemming ‘natuur’. Het wijzigingsplan is op 24 januari 2023 vastgesteld en op 7 februari 2023 is de nota van zienswijzen gepubliceerd. Daarna staat het definitieve plan zes weken ter inzage op de website van gemeente Woerden.

Het definitieve wijzigingsplan kunt u hier inzien. Druk op de knop 'plannen zoeken' en vul onder 'plannaam of -nummer' het volgende nummer in: NL.IMRO.0632.WPNatuurmeije-bVA1.

Het voorlopig ontwerp wordt de komende periode aangescherpt in een definitief ontwerp met daarin de resultaten van aanvullend onderzoek. Ook wordt het besproken met omwonenden, pachters en aanliggende agrariërs om eventuele zorgen en wensen mee te nemen naar het definitief ontwerp.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure kunt u hier vinden.

Samenwerking

In dit project werkt Staatsbosbeheer nauw samen met de provincie Utrecht. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gemeente Woerden en Natuurmonumenten denken mee over de maatregelen. Staatsbosbeheer en provincie Utrecht hechten grote waarde aan goede afstemming met omwonenden en de aanliggende agrariërs.

Meer informatie

Voorlopig ontwerp Schraallanden langs de Meije
Toelichting voorlopig ontwerp langs de Meije
Over het Natura 2000 beheerplan Nieuwkoopse Plassen
Informatie over dit project bij provincie Utrecht
Informatie over Natuurnetwerk Nederland

Bij nieuwe ontwikkelingen versturen we een nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden bij m.valk@staatsbosbeheer.nl.

Toon project op kaart
Locatie project
maarten van der valk
Vragen over dit onderwerp? Maarten van der Valk Projectleider