Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel ‘s-Heerenven op Strabrechtse Heide

Eind jaren veertig van de vorige eeuw is het 's-Heerenven ontwaterd. Via een ontwateringssloot werd het water naar het noorden afgevoerd. Sindsdien was de laagte vrijwel permanent in beheer als grasland, de laatste decennia als paardenweide. Staatsbosbeheer heeft de gronden aangekocht en gaat het ven nu in ere herstellen om verdroging van de omliggende heide tegen te gaan.

Locatie

Strabrechtse Heide

Looptijd

september-oktober 2022.

Natura 2000

Het 's-Heerenven is onderdeel van het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven. De Strabrechtse heide is één van de grootste heideterreinen in Noord-Brabant. Mede door ontwatering in de omgeving, leidt het heideterrein aan verdroging. Het project ’s-Heerenven is opgenomen in het Natura 2000-beheerplan als één van de maatregelen om de lokale grondwaterstand te herstellen en verdroging tegen te gaan.

Inrichting

Het ven wordt in oorspronkelijk staat hersteld. De ontwateringssloot en drinkpoel in het ven worden gedempt om afvoer van water en verdere verdroging te voorkomen. De afvoerende watergang loopt nu door tot aan de A67. Deze wordt op verschillende plekken afgedamd en tegen de parallelweg langs de A67 wordt een verhoogde kade aangebracht, zodat water in het natuurgebied vastgehouden wordt. Via een duiker wordt het ven verbonden met de zuidelijke heide, zodat dit weer als één systeem kan functioneren. Recreatieve routes worden hersteld en opgehoogd, zodat ze niet te nat worden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten met het maaien en frezen van het terrein. Aan de noord- en oostzijde van het ven worden bomen gerooid. Delen van het voormalig ven worden afgeplagd om de voedselrijke bouwvoor te verwijderen en het maaiveld te verlagen. Het vrijgekomen materiaal wordt gebruikt om de ontwateringssloot, drinkpoel en sloten te dempen en voor de aanleg van de kade. De kade wordt uitgevoerd met een kleikern met daarop het materiaal uit het ven. Voor de ophoging en het herstel van de routes wordt zand aangevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden de routes aan de noord- en zuidzijde van het ven omgeleid.

Samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’. Via aanvullende natuurherstelmaatregelen wilt het ministerie een impuls geven aan herstelmaatregelen die gericht zijn op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter