Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting enclave Strabrecht

De voormalige landbouwenclave Strabrecht wordt omgevormd tot natuur. Het voormalig landbouwgebied is sinds de jaren’80 van de vorige eeuw in bezit van Staatsbosbeheer en het agrarisch gebruik is toen beëindigd. Er zijn in de loop door jaren enkele kleinschalige maatregelen uitgevoerd zoals de aanleg van twee poelen en herstel van een kleine laagte. Nu wordt het gebied grootschalig aangepast zodat vochtige heide zich kan herstellen.

Locatie

Strabrechtse Heide

Looptijd

Oktober - december 2022. 

Natura 2000

Enclave Strabrecht is onderdeel van het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven. De Strabrechtse heide is één van de grootste heideterreinen in Noord-Brabant. Mede door ontwatering in de omgeving, leidt het heideterrein aan verdroging. Door het grotendeels afvoeren van de voedselrijke bovengrond grotendeels wordt de abiotische situatie hersteld. Daardoor kan het beschermde habitattype vochtige heide zich herstellen 

Inrichting

Het doel is om de juiste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van vochtige heide. Daarvoor wordt gemiddeld 10 tot 15 cm van de voedselrijke bovengrond, die is ontstaan door agrarische activiteiten in het verleden, verwijderd en komt het gebied lager te liggen ten opzichte van de omgeving. Van zuid naar noord zal een brede slenk ontstaan. In combinatie met het dempen van bestaande greppels wordt in het gebied meer water vastgehouden en worden kwelstromen bevorderd.

Na de herinrichting wordt het gebied verder verschraald door beheer dat is gericht op het afvoeren van voedingsstoffen. Zo worden de voedselarme en vochtige omstandigheden gerealiseerd die nodig zijn voor het ontstaan van vochtige heide. Tegelijkertijd wordt ook een vogelkijkhut aangelegd, waarvoor de afgelopen jaren via crowdfunding geld is ingezameld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten met het klepelen van de te ontgraven delen. Vervolgens wordt circa 10.500 m3 grond afgegraven. Een beperkt deel (circa 850 m3) wordt binnen het project gebruikt om greppels te dempen. Het overige deel, circa 9.650 m3 ofwel circa 450 vrachtwagenladingen, wordt door de aannemer afgevoerd naar elders. De afvoerroute wordt zo ingericht dat er zo weinig mogelijk overlast is en er geen dorpskernen worden doorkruist.

Samenwerking

De herinrichting van enclave Strabrecht wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiermee wil het ministerie een impuls geven aan herstelmaatregelen die gericht zijn op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. De aanleg van de vogelkijkhut is mogelijk gemaakt door vele sponsoren en donateurs.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter