Werk in uitvoering

Omgevingsfonds Midden-Delfland

Het Recreatieschap Midden-Delfland heeft sinds 1997 het Omgevingsfonds Midden-Delfland (voorheen het DOP NOAP-fonds) in beheer gehad. Het recreatieschap is eind 2018 opgeheven en per 1 januari 2019 verder gegaan als Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG). Dit heeft gevolgen voor de subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland.

Locatie

Midden-Delfland (ZH)

Subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland beëindigd

De subsidieverordening van het recreatieschap is beëindigd op 31 december 2018. Daarmee is ook de subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland beëindigd: er worden geen nieuwe subsidies Omgevingsfonds meer verleend.

Afwikkeling lopende subsidies door Coöperatie

Subsidies die vóór 31 december 2018 zijn verleend, lopen gewoon door zoals op de subsidieverleningsbrief is vermeld. Deze subsidies worden de komende jaren afgewikkeld door de coöperatie, volgens de daaraan verbonden voorwaarden van de subsidieregeling. U vindt deze voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland en de Beleidsnotitie Omgevingsfonds Midden-Delfland (zie downloads). Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden voor het Omgevingsfonds uit in opdracht van de CBG.

Vaststellingsverzoek indienen

U kunt uw verzoek tot subsidievaststelling en uitbetaling voortaan sturen naar:

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
t.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
Postbus 2
3800 AA Amersfoort

Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk binnen 26 weken na afloop van de subsidietermijn en/of de realisatie van het gesubsidieerde project plaats te vinden. Het verzoek dient per post te worden ingediend en vergezeld te gaan van de volgende informatie:

 • Verslag van de werkzaamheden
  Uit het verslag moet blijken of het project is uitgevoerd conform de aanvraag op basis waarvan de subsidie is verleend. Foto’s waaruit het resultaat van het project duidelijk wordt ondersteunen dit verslag.
 • Kostenoverzicht
  Een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten per onderdeel inclusief de facturen. Het bij de beschikking meegestuurde berekeningsoverzicht kan hiermee reeds worden ingevuld.
 • Dekkingsoverzicht
  Een overzicht van de inkomsten en uit te keren bijdragen en subsidies van derden inclusief bewijsstukken.
 • Accountantsverklaring
  Bij subsidies boven € 25.000,- moet meestal een accountantsverklaring worden bijgeleverd. Dit is dan in de subsidieverleningsbrief reeds vermeld. Deze dient in ieder geval een getrouwheidsverklaring financiële verantwoording te bevatten en te voldoen aan de in de verleningsbeschikking opgenomen nadere eisen.
 • Rekeningnummer
  Vergeet niet uw IBAN-rekeningnummer en begunstigde te vermelden in het verzoek.

Heeft u vragen?

Zie voor meer informatie over het beëindigen van de subsidieregeling of de afwikkeling van uw subsidie de antwoorden op veelgestelde vragen. Of stuur een e-mail naar omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl.

Downloads

Let op: deze documenten bevatten verouderde (e-mail)adressen. 

Midden-Delfland

Toon project op kaart
Contact
Jos Hörst-Snellenberg
Jos Hörst-Snellenberg Beheerder Omgevingsfonds Midden-Delfland
Meer over dit onderwerp