Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting Patersgronden bij Leenderbos

Patersgronden is een gebied van circa 22 hectare dat in het verleden in agrarisch gebruik was maar inmiddels al enige tijd als natuur beheerd wordt. Hier worden poelen hersteld, struweel en bos aangeplant en recreatieve voorzieningen aangelegd.

Locatie

Leenderbos, nabij de Achelse kluis, ten oosten van de Tongelreep. (Heeze/Leende). 

Looptijd

September-oktober 2022, aansluitend worden nog plantwerkzaamheden uitgevoerd.

Natuurnetwerk Brabant

De percelen hebben de status Natuurnetwerk Brabant en worden momenteel beheerd als kruiden- en faunarijk grasland.

Natura 2000

Patersgronden is onderdeel van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Ten oosten van het gebied ligt de Groote Heide. Het oorspronkelijke plan was om, aansluitend bij de naastgelegen vochtige heide, ook hier omstandigheden te creëren voor de uitbreiding van vochtige heide. Uit onderzoek bleek echter dat de bodem dermate verrijkt is dat dit helaas niet haalbaar is. Het afgraven van de voedselrijke laag zou ook een risico vormen voor verdere verdroging van de naastgelegen heide. Om bij te dragen aan de Natura 2000-doelstellingen wordt hier nu structuurrijk rivier- en moeraslandschap ontwikkeld, dat leefruimte biedt aan een verscheidenheid aan soorten, waaronder doelsoorten als boomleeuwerik, nachtzwaluw en roodborsttapuit.

Inrichting

Bestaande poelen worden verbeterd en er worden twee nieuwe poelen aangelegd. Op verschillende plekken worden struweel en solitaire bomen geplant. Aanvullend op de reeds aangeplante bomen aan de zuidzijde worden ook aan de noordzijde bomen geplant voor de ontwikkeling van beekbegeleidend bos.

Voor de bezoekers van het gebied wordt het wandelpad opgehoogd, de uitkijktoren hersteld, poorten vervangen en een stapstenen pad gerealiseerd, zodat het gebied ook onder natte omstandigheden toegankelijk blijft.

Werkzaamheden

De bestaande grote langwerpige poel wordt eerst drooggezet om de Amerikaanse hondsvis, een invasieve exoot, te bestrijden. Daarna wordt de poel verondiept, zodat deze niet meer bijdraagt aan verdroging van de naastgelegen heide en ook periodiek droogvalt om hervestiging van de Amerikaanse hondsvis te voorkomen. Ook wordt de poel vergroot tot 5000 m2 met zeer flauwe taluds voor een grote plas-dras situatie.

Om te voorkomen dat de poel te vaak overstroomt met water uit de Tongelreep, wordt een lage gronddam aangebracht. Verder worden twee nieuwe ondiepe poelen gegraven van circa 200 m2 en 2000 m2. De grond die vrijkomt uit de poelen wordt deels binnen het project gebruikt voor het dempen van de oostelijke greppels en herstel van het wandelpad. De resterende grond gaat naar Waterschap De Dommel voor gebruik in andere werken rond de Tongelreep.

Samenwerking

Het project maakt onderdeel uit van het project Herinrichting Tongelreep van Waterschap de Dommel. Daarbij wordt het project Patersgronden uitgevoerd in het kader van aanvullende natuurherstelmaatregelen. Via deze subsidie wilt het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan herstelmaatregelen die gericht zijn op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter