Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurinrichting Klisserbeemden langs de Keersop

Staatsbosbeheer richt een terrein van 18 hectare langs de Keersop in als natuur. Hier realiseren we een afwisselend beekdallandschap.

Locatie

Voormalig landbouwperceel tussen de Eeuwselsedijk en Heijerdijk langs de Keersop tussen Bergeijk en Westerhoven (De Kempen).

Looptijd

Van maart t/m mei 2023.

Natuurnetwerk Brabant

Enkele jaren geleden zijn door Staatsbosbeheer de percelen Klisserbeemden aangekocht, voormalige landbouwgrond langs de Keersop. De percelen hebben de status Natuurnetwerk Brabant en worden conform afspraken met provincie Noord-Brabant ingericht als natuur. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft subsidie versterkt om de percelen te verwerven en in te richten.

Natura 2000

De Keersop maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Het project wordt mede uitgevoerd in het kader van aanvullende natuurherstelmaatregelen. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil hiermee een impuls geven aan herstelmaatregelen die gericht zijn op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Het project Klisserbeemden ligt dusdanig gunstig (aan Natura 2000 kwalificerende habitattypen) dat hier een hogere natuurwaarde gerealiseerd kan worden. Daarmee worden de Natura 2000-doelstellingen versterkt; het maakt de stikstofgevoelige habitattypen robuuster.

Inrichting

Met het project willen we een afwisselend beekdallandschap realiseren, waarbij de huidige laagte in het terrein wordt omgevormd tot ven met daaromheen nat schraalland. De niet te vergraven delen worden beheerd  als kruiden- en faunarijk grasland. Aan de oostzijde van het gebied worden bos en houtsingels aangeplant.

kaartje inrichting klisserbeemden

Werkzaamheden

Het projectgebied wordt afgekoppeld van landbouwwater en het waterpeil wordt verhoogd. Daarvoor wordt de bestaande landbouwsloot aan de westzijde omgeleid naar de Keersop. En ten zuiden van het toekomstig ven wordt een nieuwe sloot aangelegd, waarmee het nieuwe peil in het projectgebied geregeld kan worden. De overige bestaande greppels en sloten worden gedempt.

De werkzaamheden bestaan verder hoofdzakelijk uit het afplaggen van de voedselrijke bouwvoor. Deze grondlaag is verzadigd met fosfaat, waardoor spontane ontwikkeling van de gewenste natuur niet haalbaar bleek. Op de plek van het toekomstig ven wordt aanvullend grond afgegraven. Deze voedselrijke grond, circa 1000 vrachtwagenladingen, wordt grotendeels afgevoerd.

Samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter