Werk in uitvoering

Werkzaamheden Valckesteijnse Bos

Het Valckesteijnse Bos is toe aan een kwaliteitsimpuls. Er is behoefte aan bosonderhoud voor veiligheid, groei, ontwikkeling, en toekomstbestendigheid. De werkzaamheden richten zich op de entrees, en de bewegwijzering en het opknappen van een aantal wandelroutes.

Locatie

Valckesteijnse Bos, IJsselmonde, Zuid-Holland

Looptijd

Najaar 2021 - 2023

Valckesteijnse Bos

Het Valckesteijnse Bos in IJsselmonde vormt een belangrijke groene rand tussen de woonwijken van Albrandswaard en de A15. Er zijn open en waterrijke plekken in het bos en je kunt er prima wandelen door een route uit te stippelen van metrostation Tussenwater naar metrostation Rhoon of vice versa. Er liggen ook fietsroutes en ruiterroutes door het gebied. Ook ligt er langs de rand van het bos de ruïne van het Kasteel Valckesteyn dat hier tot 1826 stond. 

Het huidige bos is nog jong en er is de afgelopen jaren weinig bosonderhoud uitgevoerd door gebrek aan middelen. Ook zijn veel essen aangetast vanwege de essentaksterfte. Het is nodig het bos te revitaliseren en hiervoor een goede basisinfrastructuur te maken. Het bos heeft behoefte aan onderhoud, zowel in het kader van veiligheid, als ook voor groei, ontwikkeling, en toekomstbestendigheid.

Kwaliteitsimpuls

De kwaliteitsimpuls is bijna geheel afgerond. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd hebben zich gefocust op de entrees, de bewegwijzering van een aantal wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor bewoners uit Albrandswaard, Hoogvliet en omgeving, met name voor wandelaars, kinderen en gezinnen en ouderen. Een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht ter been zijn, een familieroute of een uitdagende route voor kinderen die je langs leuke speelplekken van het gebied brengt. De aanleg van een nieuw speelbos en struinroutes over een knuppelpad geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te spelen en de natuur te ontdekken.

Daarnaast zijn er ook plannen om een deel van het bos bij de wijk om te vormen naar een voedselbos om de natuur van dichtbij te kunnen beleven. Bij dit alles willen we omwonenden betrekken en zoeken we actief naar betrokkenheid van vrijwilligers die dit met ons willen doen. Hiervoor zijn gesprekken met geïnteresseerden en wordt er een stichting gevormd die in samenwerking met Staatsbosbeheer dit voedselbos vorm gaat geven.

Werkzaamheden

In 2022 zijn boswerkzaamheden uitgevoerd die nodig waren om een vitaal bos te krijgen met meer biodiversiteit, gericht op duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Nog niet het hele bos heeft de nodige werkzaamheden gekregen. Door niet overal tegelijk in te grijpen, is de impact op de natuur minder groot. Andere delen van het bos zullen over enkele jaren aangepakt worden.

In 2022 zijn ook de entrees en wandelroutes verbeterd. Zo zijn de parkeermogelijkheden iets uitgebreid, en is bij elke entree een mooi gebiedsbord van het Valckesteijnse bos geplaatst. In het bos zelf zijn nieuwe wandelroutes aangelegd, en de bewegwijzeringsbordjes en handwijzers geplaatst om iedereen via nieuwe routes naar hartenlust te kunnen laten genieten van het mooie bos.

Herplant

In het bos zijn ook bosvakken met ‘monocultuur es’ weggehaald i.v.m. de essentaksterfte
Deze bosvakken worden in de winter van 2022 / 2023 opnieuw ingepland met een diverse mix van verschillende boomsoorten.

Mocht je het Valckesteijnse bos een warm hart toedragen, dan kun je ook helpen met het planten van de bomen! Naast het planten van bomen, zijn ook bloembollen de grond in gegaan om een mooie stad-land verbinding te maken. Als je de bloembollen volgt vanuit de stad kom je vanzelf in het bos terecht.

Informatiemarkt

Als Staatsbosbeheer zijnde gaan we niet zomaar in het bos aan de slag, maar betrekken we graag de gebruikers en omwonenden van het bos bij de ontwikkelingen. Zo hebben we in december 2021 een eerste informatiemarkt gehouden in het bos. Op deze informatiemarkt hebben we het net opgehaald hoe het bos gebruikt wordt, wat de wensen zijn, en toekomstvisie zoals deze door de gebruikers gezien wordt.
In de zomer van 2022 hebben we een enquête uitgezet als aanvulling op de eerste informatiemarkt, om nog meer informatie op te halen bij de bezoekers van het bos.
Alle informatie uit de informatiemarkt en de enquête zijn verwerkt, en de behoefte van bosbescherming is hier aan toegevoegd. Want ook de dieren en planten hebben een stem in de toekomst van het bos, zonder dat zij de enqu6ete kunnen invullen.

November 2022 heeft een tweede informatiemarkt plaatsgevonden waarbij de resultaten zijn gepresenteerd. De conclusie is dat veel mogelijk is in het bos, maar dat niet alles overal, of tegelijk kan. Honden, paarden en speelplekken gaan bijvoorbeeld niet altijd goed samen. En in rustgebieden voor dieren zijn losloopgebieden ook geen succes.

De zonering wordt op het moment nog verder vormgegeven en wordt begin 2023 op nieuwe informatieborden bij alle entrees geplaatst. Ook worden dan alle kleine regelgevende bebording aangepast en up to date gebracht.

De grootste verandering heeft betrekking op de hondenbezitter. Uiteraard blijven de viervoeters van harte welkom in het bos! Voorheen waren de regels omtrent loosloop of aanlijnplicht niet duidelijk, of stonden deze slecht aangegeven. De bebording wordt nu verbeterd, met als belangrijkste verandering dat het uitgangspunt van het gehele bos is ‘honden aan de lijn’. Hier zijn uiteraard in bepaalde zones uitzonderingen op met genoeg en ruime losloopgebieden en loslooproutes.
Maar ook daar geldt dat hond onder appèl moet staan, en dat deze niet van de wegen en paden af mag. Voor een hond die los door de bosvakken struint, ook in een losloopgebied, kun je nog steeds een boete krijgen.

De bosvakken zijn namelijk de rustgebieden van de reeën, hazen, konijnen en vogels. De verstoring die struinende honden kunnen veroorzaken is vaak bij de eigenaar niet bekend, maar kan een grote impact hebben op de flora en fauna.

Samenwerking

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal recreatiegebieden bij steden, waaronder het Valckesteijnse Bos, de Balij, het Bieslandse bos en Abtswoudse bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze gebieden, zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van de drie gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken, een doelstelling die goed past bij die van de provincie - het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek - en bij onze ambities voor een Groene Metropool.

De kwaliteitsimpuls Valckesteijnse bos is een initiatief van Staatsbosbeheer, waaraan de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam meewerken en die mogelijk wordt gemaakt met een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Het ministerie van LNV draagt extra bij aan de basisinfrastructuur in het gebied.

Meer informatie

Contact
Boswachter Daniel van Veen
Daniel van Veen Boswachter
Meer over dit onderwerp