Werk in uitvoering

Toekomstperspectief Balij en Bieslandse Bos

Het toekomstperspectief vormt voor de komende 5-10 jaar de basis voor het beheer en investeringen. Met dit perspectief wil Staatsbosbeheer stappen zetten om de recreatieve- en natuurkwaliteit van het gebied te verhogen.

Locatie

De natuurgebieden Balij en Bieslandse Bos in het Buytenhout, een groot natuur- en recreatiegebied tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer in Zuid-Holland.

Looptijd

  • Opstellen toekomstperspectief: 2022-2023
  • Maatregelen die volgen: eigen looptijd

Buytenhout

De Balij en het Bieslandse bos (onderdeel van Regiopark Buytenhout) zijn recreatiegebieden gelegen tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De twee gebieden beslaan ruim 550 hectare, worden beheert door Staatsbosbeheer, hebben een lokale en regionale functie en worden al druk bezocht.

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven waar Staatsbosbeheer een bijdrage aan wil leveren. Klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, de stikstofopgave en verduurzaming in de landbouw. Vertaalt naar de lokale situatie is er sprake van ontwikkelingen als verstedelijking, toename van het aantal bezoekers, maar ook het veranderen van de bevolkingsopbouw, het recreatiegedrag en de recreatiebehoeften. Daarnaast willen we als onderdeel van de Groene Metropool zorgen voor betere verbindingen tussen de stedelijke omgeving en de groene gebieden. Dit moet resulteren in een beweegvriendelijke omgeving.

Al deze opgaven en ontwikkelingen vragen om een opmerkzame en soms vernieuwende blik op de inrichting en het beheer van de gebieden. Het behouden van het landschappelijk karakter en een goede balans tussen natuur en recreatie staan centraal. Dit wordt vormgegeven in een toekomstperspectief. Met het toekomstperspectief wil Staatsbosbeheer stappen zetten om de recreatieve- en natuurkwaliteit van het gebied te verhogen.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer werkt aan een toekomstperspectief voor de Balij en het Bieslandse bos. Dit perspectief vormt voor de komende 5-10 jaar de basis voor het beheer en investeringen. Concrete maatregelen krijgen een plek in een meerjarige uitvoeringsagenda.

De Balij en het Bieslandse bos zijn beiden recreatiegebieden, waarbij de recreatieve functies voorop staan. De uitdaging zit in het ontwikkelen en behouden van belangrijke natuurwaarden en het koesteren van de natuurbeleving. Om een goede balans tussen recreatie en natuur te creëren en deze te behouden, is het ontwikkelen van een goede indeling (zonering) van het gebied van belang. Met een goede zonering wordt er ruimte geboden aan verschillende type gebruikers, zonder dat deze groepen met elkaar botsen. Hiervoor moet ingespeeld worden op de recreatiestromen en de aanwezige natuurwaarden.

Het ontwikkelperspectief zal zich voornamelijk richten op de Balij en het Bieslandse bos. Desalniettemin is het uitgangspunt om de gebieden in samenhang te zien met de omgeving, waarbij onder andere de Dobbeplas ook van grote waarde is.

Recreatie om de Stad

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal Recreatie om de Stad (RodS) gebieden; waaronder de Balij, het Bieslandse bos, Abtswoudse bos en Valckesteijnse Bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze RodS-gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter te laten aansluiten aan de behoefte van de bezoeker. Hiermee werken we aan een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van die gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken.

Tijdens de kwaliteitsimpuls zetten we in op de goede informatievoorziening bij de entrees, de bewegwijzering van gevarieerde wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor diverse doelgroepen; een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht te been zijn, een familieroute of een uitdagende route die je langs alle mooie plekjes van het gebied brengt.

Planning

Het project kent een aantal stappen:
Stap1: Het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het verkrijgen van inzicht over de huidige en potentiële natuurwaarden. Dit onderzoek is al klaar en het rapport is beschikbaar. Dit natuuronderzoek biedt een goede basis voor het toekomstperspectief en het bijbehorende beheer.

Stap 2: Een gebiedsanalyse van de Balij en het Bieslandse Bos op diverse terreinen. In de analyse zijn kwaliteiten benoemd die we in het gebied willen versterken en knelpunten en kansen gesignaleerd. Voor de thema’s water, landschap/identiteit, recreatie en natuur zijn kansen in beeld gebracht. Staatsbosbeheer wil dit graag met gebruikers en bezoekers van het gebied delen en bespreken. Hiervoor organiseren wij een tweetal publieksbijeenkomsten. Deze vinden plaats op zondag 29 januari 2023 van 13.00 – 16.00 uur bij het Bieslandse Bos (bij de parkeerplaats naast Café du Midi) en zaterdag 4 februari 2023 van 10.00 – 13.00 uur de Balij (aan het eind van de straat Kurkhout). U bent van harte uitgenodigd!

Stap 3: Met de inbreng van deze bijeenkomsten ronden we het toekomstperspectief af met hierin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren. We maken dan de stap naar een bijbehorende (recreatieve)zonering en de uitvoeringsagenda.

Stap 4: Maken van een zoneringskaart Balij, Bieslandse Bos en Dobbeplas. Op basis van het toekomstperspectief stellen we deze zonering op en leggen we die voor aan de klankbordgroep Balij/Bieslandse bos. De groep komt driemaal per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies te geven op de plannen van Staatsbosbeheer.

Stap 5: Opstellen uitvoeringsagenda. Dat heeft tot doel om concrete maatregelen te formuleren voor de komende 5 jaar, met doorkijk naar de jaren er na.

Het project is in 2022 gestart met stap 1 en 2. In de 1e helft van 2023 willen we het project afronden. Voor de maatregelen die volgen uit het toekomstperspectief starten we aparte projecten met een eigen looptijd.

Samenwerkingen

Staatsbosbeheer vindt het van belang om samen te werken met organisaties die actief zijn in het gebied Buytenhout. Zo onderhouden we het contact met de Buytenhouttafel, bewonersverenigingen, ondernemers en verschillende natuurverenigingen. Tevens werken we samen met de omliggende gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Drie keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de klankbordgroep Balij/Bieslandse bos die Staatsbosbeheer van gevraagd en ongevraagd advies voorziet.

Het toekomstperspectief wordt gefinancierd door het Dunea Groenfonds. De gemeente Pijnacker-Nootdorp financiert ook een deel, zodat de Dobbeplas onderdeel uitmaakt van dit project.

Meer informatie

Contact
Senior projectleider Rudolph Dieperink
Rudolph Dieperink Senior Projectleider
Meer over dit onderwerp