Werk in uitvoering

Verkenning natuurontwikkeling Dreumelse Overlaat

De Dreumelse Overlaat is een bijzonder gebied op de plek waar Maas en Waal elkaar bijna raken. We onderzoeken hoe we door inrichting van dit gebied de natuur in deze riviersystemen kunnen verbinden.

Locatie

Dreumelse Overlaat, onderdeel van Bommelerwaard, Gelderland. 

Looptijd

2023 - 2027

Variatie voor dieren en planten

Door het verbinden van de uiterwaarden en het gedeeltelijk verlagen van de Dreumelse Overlaat ontstaat een grote kans voor de natuur en het landschap tussen de rivieren. We zien kansen voor een verbinding met zowel natte als droge delen, dat levert veel variatie op voor planten en dieren. Bij het natte deel denken we aan een overstromingsvlakte, die in de winter volloopt en in de zomer langzaam uitzakt. Dergelijke overstromingsvlakten zijn tegenwoordig zeldzaam in ons rivierengebied, maar wel ontzettend waardevol voor het ecosysteem van een rivier. Overstromingsvlakten zijn een ‘kraamkamer’ voor vissen, libellen en allerlei andere kleinere dieren, die weer als voedsel dienen voor water- en moerasvogels.

Het droge deel zal bestaan uit bloemrijke graslanden met variatie in hoogte. Hier en daar is er plaats voor spontane ontwikkeling van struiken. Dit vormt het leefgebied van vogels, dassen, reeën, vlinders, bijen en andere insecten. Via het nieuwe natuurgebied in de Dreumelse Overlaat kunnen deze dieren zich ongehinderd verplaatsen tussen de beide rivierdalen. Dieren kunnen deze verbinding gebruiken om uit te wisselen met hun soortgenoten. Dat verbinden en uitwisselen is belangrijk voor een sterke riviernatuur. Voor een veilige oversteek van dieren onderzoeken we of er onder de drukke Van Heemstraweg een faunapassage gerealiseerd kan worden. De waterveiligheid komt hierbij niet in het geding.

Verkenning en onderzoek 

De afgelopen maanden zijn besteed aan verkennende gesprekken en wandelingen met omgeving, provincie, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat. Het effect van de inrichting op funderingen, waterveiligheid, muggen en privacy zijn belangrijke thema's die leven onder omwonenden.

We gaan zorgvuldig onderzoeken hoe de natuurgebieden van Maas en Waal via de Dreumelse Overlaat verbonden kunnen worden op een landschappelijke en ecologische waardevolle manier, rekening houdend met de omgeving. Hiervoor is eerst hydrologisch vooronderzoek nodig waarmee het gebied verder in kaart wordt gebracht. Dit onderzoek richt zich op de opbouw van de bodem.

Het is belangrijk om te onderzoeken waar de bodem uit bestaat, hoe de grondwaterstroming loopt, en hoe dik het kleipakket is. Voor dit onderzoek zijn er peilbuizen geplaatst in het gebied. Een dergelijk geohydrologisch onderzoek neemt veel tijd in beslag, minimaal een jaar, zodat er metingen zijn van alle seizoenen.  Aan het einde van het onderzoek wordt een advies gegeven door het onderzoeksbureau over de meest haalbare inrichting van het gebied, rekening houdend met de eisen die gesteld worden door natuur, waterveiligheid, funderingen, etc. Het levert ontwerp principes op, waarmee het ontwerp verder vorm kan krijgen.

Planning

Het jaar 2023 staat in het teken van hydrologisch vooronderzoek. Begin 2024 informeren wij over de stand van zaken van de plannen en het onderzoek met een korte digitale nieuwsbrief. Wilt u op de lijst voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via door een mail te sturen naar: rivierenprojecten@staatsbosbeheer.nl.

Samenwerking

Staatsbosbeheer kocht in december 2021 gronden aan in de Dreumelse Overlaat. Deze gronden liggen binnen het Gelders natuurnetwerk van de provincie Gelderland. Met deze aankoop is ongeveer tachtig procent van de Overlaat in eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie Gelderland zijn partners in het onderzoek naar deze natuurverbinding. Staatsbosbeheer neemt hierin het voortouw. Provincie Gelderland financiert het hydrologisch onderzoek.

Contact
Projectleider Saskia Bloemen
Saskia Bloemen Projectleider
Meer over dit onderwerp