Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Willinks Weust

In het Natura2000-gebied Willinks Weust wordt gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit. We treffen hier maatregelen die ervoor zorgen dat het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten verbetert. Dat doen we door de oppervlakte van hun leefgebied te vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken.

Locaties

Willinks Weust ligt in gemeente Winterswijk (Achterhoek).

Looptijd

Eind 2019 tot en met medio 2022. 

Kleinschalig gebied

De ondergrond van Willinks Weust bestaat uit muschelkalk en bontzandsteen, afgedekt met keileem en zand. Dit is voor Nederland en Europa uniek. Daarom maakt het gebied deel uit van Natura2000. In de kalkgroeve broedt elk jaar een paartje oehoes en er leven kamsalamanders en rugstreeppadden. Zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bevertjesmos en kammos voelen zich thuis in de vochtige graslanden. En je vind hier ook jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen. 

Natuurherstel

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, door stikstof is de grond te voedselrijk geworden en bovendien is de grond te droog. Als we de omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en weerbaarder worden. 

Werkzaamheden in het veld

Van een groot aantal graslandpercelen in het gebied is de voedselrijke bovengrond afgegraven om schraal grasland en heide te laten herstellen. Daarnaast zijn perceelafwatering aangepast en sloten en greppels ondieper gemaakt . In het voorjaar van 2022 wordt het ophogen van landbouwpercelen om natschade te voorkomen afgerond.

Aan de randen van de vochtige graslanden zijn verbindingen gemaakt tussen de vochtige graslanden. Ook zijn bomen en struiken aan de randen verwijderd of laag bij de grond afgezaagd om een meer geleidelijke overgang te maken tussen bos en grasland. Dit is belangrijk voor veel soorten planten en (vaak bijzondere) insecten. Verder planten we een aantal houtwallen en een voormalig populierenbos aan met inheemse bomen en struiken. Tot slot is binnen één perceel een omvangrijke bodemsanering uitgevoerd om het giftige bestrijdingsmiddel DDT weg te halen.

Het grootste deel van het werk in- en rond Willinks Weust is inmiddels gereed. Tot in december 2022 vindt op enkele plekken nog afrondend werk plaats.

Samenwerking

Willinks Weust is een van de natuurgebieden waar Staatsbosbeheer samen met provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk werkt aan natuurherstel als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Marc Doppenberg Projectleider