Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Stelkampsveld

In het Natura 2000 gebied Stelkampsveld wordt gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit. Om de natuur te behouden en versterken treffen we maatregelen tegen de gevolgen van stikstofuitstoot, verdroging en versnippering.

Locaties

Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, Achterhoek.

Looptijd

Eind 2019 tot en met 2021

Afwisselend gebied

Stelkampsveld is een afwisselend gebied van essen, graslanden, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Er komen hier veel zeldzame planten en insecten voor, die juist hier leven vanwege de bijzondere bodem en de kwaliteit van het kalkrijke grondwater. In de bloemrijke vochtige graslanden en heidegebieden vind je bijvoorbeeld de zeldzame planten, zoals gevlekte orchis, klokjesgentiaan, parnassia en wolfsklauwmos. Deze soorten zijn karakteristiek voor een complex systeem van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn

Natuurherstel

Het gaat helaas niet goed met de beschermde planten- en diersoorten in het gebied. Dat komt doordat de leefgebieden te klein zijn, de bodem en het venwater te zuur zijn en de grond te droog en te voedselrijk. Om de natuur weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging en verzuring tegen te gaan en de bloemrijke vochtige graslanden en heidegebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Dit is van levensbelang, omdat grotere aantallen beter tegen een stootje kunnen en diersoorten, met name insecten, elkaar dan vinden en zich voortplanten.

Werkzaamheden in het veld

De eerste werkzaamheden zijn in november 2019 en januari 2020 uitgevoerd. Er is op verschillende plekken ongeveer 6 hectare overwegend naaldbos gekapt. Dit helpt tegen verdroging en bovendien is de ondergrond van deze plekken het meest geschikt voor uitbreiding van het heischraal grasland en vochtige en droge heide. Er zijn hiermee ook verbindingen gemaakt tussen de bestaande graslanden en heideterreinen.

Het tweede deel van het werk volgt na de zomer in 2020 en duurt naar verwachting tot halverwege 2021. Er wordt begonnen met het afmaken van de kapwerkzaamheden (ongeveer 9 hectare). Vervolgens start het afplaggen en afvoeren van voedselrijke (stikstofrijke) bovengrond. Hiermee komt de oorspronkelijke bodemsoort weer boven. Ook worden een aantal vennen hersteld en maatregelen genomen om schade aan de omliggende landbouwpercelen en gebouwen te verminderen. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, gaat het grondwaterpeil omhoog. Door deze maatregelen kan de natuur zich weer herstellen en komt het oorspronkelijke kampenlandschap weer terug.

Samenwerking

Stelkampsveld is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en een aantal particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en het Natura 2000-beheerplan. Waterschap Rijn en IJssel is trekker van het gebiedsproces. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en de gemeenten Berkelland en Lochem, werken samen aan dit gebiedsproces in een bestuurlijke begeleidingsgroep.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Linde Gommers-Verbeek
Vragen over dit onderwerp? Linde Gommers-Verbeek Projectleider