Natuurinclusieve landbouw

Onderzoek kansen en knelpunten

De samenwerkingen die wij samen met natuurinclusieve boeren zijn gestart, gaan een schat aan informatie opleveren. Deelnemende bedrijven worden gevolgd door onderzoekers op ecologisch en economisch gebied. De informatie die dit oplevert, kunnen anderen gebruiken bij de doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw.

Kosten en baten

In opdracht van Staatsbosbeheer monitoren onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de deelnemende bedrijven in hun ontwikkeling. De WUR onderzoekt hoe de bedrijfsvoering zich ontwikkelt, de maatregelen op het bedrijf, de kosten en baten en de ontwikkelingen in de ecologie en biodiversiteit.
Het doel van dit onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de economie en ecologie, van kansen en knelpunten. In 2020 is een nulmeting uitgevoerd bij 14 deelnemende bedrijven. Deze nulmeting geeft een goed beeld van de startsituatie. De nieuwe gegevens die de experimenten opleveren, kunnen daarmee vergeleken worden.

Resultaten

Deze monitoring levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten op: kwantitatieve resultaten gaan over de ontwikkelingen in het landgebruik, de veebezetting, de kosten en opbrengsten en de ecologie en biodiversiteit. Kwalitatieve informatie gaat over de bedrijfsstrategie, samenwerking en andere sociale aspecten zoals plezier in het werk.
Met de resultaten van dit onderzoek zijn uiteindelijk onderbouwde uitspraken te doen over de kansen en de knelpunten bij het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. Ook maakt dit onderzoek verbanden duidelijk tussen genomen maatregelen en waargenomen effecten op biodiversiteit en de ontwikkelingen in de bedrijfsstrategie.