Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Vlietland boswerkzaamheden

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van provincie Zuid-Holland recreatiegebied Vlietland. Voor najaar 2019 stonden boswerkzaamheden gepland die tot doel hadden het gebied veilig en toegankelijk te houden. Oorzaak van de maatregelen is de schimmelziekte essentaksterfte die nagenoeg alle essen in het gebied heeft aangetast. Daarnaast is er een groot aantal instabiele populieren en wilgen langs wegen en paden. Deze bomen kunnen mogelijk een gevaar vormen voor bezoekers van het gebied. De schaal van de maatregelen heeft tot bezorgdheid geleid bij de gebiedspartijen van Vlietland en omwonenden. Door provincie Zuid-Holland is daarom besloten om de kapwerkzaamheden nader te onderzoeken en in overleg met de gebiedspartijen te komen tot gedragen en uitsluitend veiligheidstechnische maatregelen.

Bijgestelde maatregelen om Vlietland veilig te houden voor 2020 

Eind 2019 is er na goed overleg met de gebiedspartijen een aanvullende advies uitgebracht door een externe bomendeskundige over de minimaal noodzakelijke maatregelen om het gebied veilig te krijgen voor aankomend recreatieseizoen. Dit advies is besproken met de gebiedspartijen en provincie Zuid-Holland. Daarbij is gezamenlijk per bosperceel bepaald welke acute maatregelen voor 15 maart 2020 noodzakelijk zijn. Op deze kaart en in deze tabel het overzicht van de maatregelen per bosperceel. Het kappen van hele bosvakken zoals eerder gecommuniceerd is daarmee komen te vervallen. Per perceel is aangegeven welke maatregel wordt uitgevoerd. Dit is één of een combinatie van de volgende maatregelen:

  • Snoeien van de boom: Verwijderen van enkele dode of gevaarlijke takken (gemarkeerd met een witte stip);
  • Toppen van de boom: het verwijderen van de gehele kroon zodat de stam behouden kan blijven voor bijvoorbeeld spechten, vleermuizen of andere organismen die hier waardevol gebruik van gaan maken (gemarkeerd met een witte streep);
  • Vellen van boom: Indien het toch noodzakelijk is voor de veiligheid om de hele boom weg te halen wordt deze in zijn geheel verwijderd. Andere gezonde bomen of struiken worden waar mogelijk zo veel mogelijk gespaard (gemarkeerd met een groene stip). 

De oranje stippen geven de te verwijderen bomen aan zoals gepland in najaar 2019. Deze stippen komen nu te vervallen. Uitsluitend bomen met een groene stip of witte stip/streek worden meegenomen in de maatregelen. 

De werkzaamheden worden begeleid door Staatsbosbeheer en zullen naar verwachting eind februari starten. De maatregelen hebben een beperkte impact en na uitvoeren van de maatregelen wordt beoordeeld of herplant nu nodig is. Dit wordt o.a. bepaald door de ligging van het perceel, het aantal bomen dat is verwijderd en of de herplant toekomstige boswerkzaamheden niet beperkt.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de percelen direct langs de Vliet. Deze zijn door de essentaksterfte in zeer slechte conditie. Door de externe bomendeskundigen is daarom geadviseerd deze percelen binnen 2 jaar geheel te vervangen. Voor de korte termijn is gekozen voor het behoud van zoveel mogelijk groen en daarmee zoveel mogelijk behoud van de huidige visuele barrière van deze bospercelen richting recreatieplas/A4. Daarom worden hier nu alleen de bomen weggehaald die een groot veiligheidsrisico met zich meebrengen. 

Naar een meerjarig bosbeheerplan

De maatregelen die nu worden uitgevoerd zijn voldoende om de veiligheid te borgen voor aankomend recreatieseizoen, maar voor behoud van het bos op de lange termijn en een goede bosontwikkeling zijn verdere maatregelen noodzakelijk. Komende maanden zet provincie Zuid-Holland het overleg met Staatsbosbeheer en de gebiedspartijen hierover voort om zo te komen tot een meerjarig bosbeheerplan. Het eerder benoemde aandachtspunt van de visuele barrière richting de recreatieplas/A4 van de bospercelen langs de Vliet zal daarbij ook nadrukkelijk worden betrokken.

Deze pagina zal regelmatig geüpdatet worden met de laatste stand van zaken.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Staatsbosbeheer Den Haag via westvoorden@staatsbosbeheer.nl of bel via 070-3851050. 

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Staatsbosbeheer