Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Oeverbos

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

Locatie

Het Oeverbos ligt in natuurgebied Midden-Delfland, in de provincie Zuid-Holland.

Looptijd

Januari 2017 – eind 2018.

Oeverbos

Eind jaren zeventig werd het Oeverbos ingericht als recreatiegebied. Het gebied is gelegen in de gemeente Vlaardingen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer, namens Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (voorheen Recreatieschap Midden-Delfland).

Bodemsanering

Voorafgaand aan de herinrichting heeft er in Oeverbos-Oost een bodemsanering plaatsgevonden. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. Een nieuwe en schonere laag grond is nu op de huidige bodem opgebracht, waarna de herinrichting van start is gegaan.

Asbest

Update 17-09-2019
De afsluitende werkzaamheden starten vandaag met het verwijderen van de bestaande grasmat. Vervolgens wordt schone teelaarde aangebracht uit het tijdelijk gronddepot bij het Binnenbospad. Tot slot wordt opnieuw gras gezaaid. Er wordt intensief gecontroleerd op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting vier weken duren, zijn de speel- en ligweiden niet voor recreatief gebruik beschikbaar. 

Update 22-07-2019
Op basis van de resultaten van dit onderzoek concluderen DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer dat het puin – en asbestgehalte nu ruim onder de wettelijke norm is gebracht. Betrokken partijen hebben afgesproken om met een aantal acties deze gehalten nog verder terug te brengen.
Staatsbosbeheer zal actief op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak van de speel- en ligweiden controleren en deze (laten) verwijderen. Daarnaast is besloten om op de speel- en ligweiden een extra laag met goede teelaarde (afkomstig van sportvelden) aan te brengen. De hiervoor bestemde grond is ter plekke in depot opgeslagen. 
De werkzaamheden zullen starten in september, omdat de weersomstandigheden dan gunstiger zijn voor grasgroei. 

Update 18-03-2019
De onderzoekwerkzaamheden zijn afgerond. Het gebied is weer volledig toegankelijk. De resultaten van het onderzoek worden in april verwacht.

Update 05-03-2019: voortgang vervolgonderzoek
De onderzoekwerkzaamheden naar eventuele aanwezigheid van asbest in de grond van het Oeverbos lopen op schema. In de update van 15 februari wordt gemeld dat er met een graafmachine proefsleuven gegraven zullen worden. Inmiddels is bekend dat dit onderzoek vandaag (5 mrt) begint en een dag of vijf in beslag zal nemen. Tijdens die graafwerkzaamheden, die overdag plaatsvinden, worden het gebied en de parkeerplaats enkele dagen afgesloten. Dit in verband met de veiligheid vanwege de gebruikte machines. In de avond is het gebied weer gewoon toegankelijk. Vorige week is nog een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen, waarvan de herkomst nader wordt onderzocht. Veelgestelde vragen over asbest in het Oeverbos

Opruimwerkzaamheden door gespecialiseerd bedrijf
Op social media circuleren berichten dat medewerkers van Stroomopwaarts (sociale werkvoorziening) zouden zijn ingeschakeld om asbest in het Oeverbos op te ruimen. Dat gerucht klopt niet. De feiten: een gespecialiseerd bedrijf is bezig met onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van asbest wat dieper onder de grond. Daarvoor zijn proefboringen verricht met een handboor en ze gaan deze week sleuven graven met een graafmachine. De mensen van Stroomopwaarts blijven buiten de afzettingen. Ze voeren reguliere werkzaamheden uit in het gebied van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland, zoals het verwijderen van zwerfafval en het schoonmaken van bankjes en verkeersborden. 

Update 15-02-2019: vervolgonderzoek van start
De eerste week worden over het hele terrein met een handboor proefboringen gedaan van 50 centimeter diep. De twee à drie weken daarna worden de speel- en ligweides intensiever onderzocht door het graven van proefsleuven met een graafmachine. Tijdens deze werkzaamheden is het Oeverbos gefaseerd afgesloten voor het publiek. Deze afsluitingen worden ter plekke aangegeven. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het publiek te begeleiden. De uitkomsten van het onderzoek worden in maart verwacht. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten begin april bekend zijn.

Update 31-08-2018: voortgang opruimen asbest
Een gespecialiseerd bedrijf heeft het onderzoek naar asbest in het Oeverbos afgerond. In de afgelopen twee weken heeft het bedrijf het oostelijke deel van het gebied inclusief de bosjes nauwkeurig visueel geïnspecteerd op asbest. In het gebied dat 30 voetbalvelden groot is, zijn 2 emmers vol asbestdeeltjes gevonden en meegenomen. Het gaat alleen om het oostelijke deel van het Oeverbos; niet het westelijke. Het gebied is weer opengesteld voor het publiek. Bezoekers wordt geadviseerd op de paden te blijven totdat de resultaten van nieuw onderzoek naar de bodem bekend zijn.

Nieuw onderzoek
DCMR Milieudienst Rijnmond en Staatsbosbeheer hebben besloten om twee vervolgonderzoeken te starten. Eén onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe het asbest in de gestorte leeflaag gekomen kan zijn, ondanks dat de grond aan alle eisen voldeed. Ook gaan DCMR en Staatsbeheer onderzoeken of en in welke mate ook dieper in de 70 centimeter dikke leeflaag asbest zit. Daarnaast gaat het gespecialiseerde bedrijf het oppervlakte-onderzoek dat nu is afgerond in het najaar nog een tweede keer uitvoeren.

Eerder onderzoek door DCMR
DCMR maakte op 7 augustus 2018 een ronde door het gebied na signalen van bewoners over mogelijk asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen stukjes van enkele centimeters groot inderdaad asbest bevatten. Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig. Dit betekent dat asbestvezels in het materiaal in onaangeroerde toestand zich niet snel verspreiden naar de omgeving en geen acuut gevaar vormen. In het gebied is ook puin aangetroffen in de leeflaag. Als Staatsbosbeheer puin aan de oppervlakte ziet verschijnen, wordt dit ook verwijderd. Ook als de aannemer die het gras maait, deze ‘bodemvreemde materialen’ ziet, neemt hij ze mee.

Herinrichting

Herinrichting Oeverbos oost
Het Oeverbos ondergaat een flinke renovatie. In januari 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. De start van de herinrichting is toen gemarkeerd met het planten van de eerste boom. De laatste fase van de herinrichting is van start gegaan. Er is een nieuwe padenstructuur aangelegd voor fietsers en wandelaars. Aan de oeverzijde is een parkweide met losse boomgroepen ingericht. Zo is er vanuit het groen volop uitzicht over 't Scheur en de schepen die voorbij varen. De jonge aangeplante bomen en het nieuwe gras hebben het zwaar gehad met de droogte in de zomermaanden. Een deel van het terrein is daarom nog niet opengesteld voor bezoekers. De verwachting is dat aan het eind van 2018 de opfrisbeurt van het oostelijke deel van het Oeverbos voltooid zal zijn.

Herinrichting Oeverbos west
Staatsbosbeheer draagt in september 2018 het eigendom van het westelijke deel van het Oeverbos over aan Rijkswaterstaat. Dit deel zal een aantal jaren gebruikt worden als werkterrein. Na aanleg van de Blankenburgverbinding zal het terrein opnieuw ingericht en gesaneerd worden.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Nieuw Waterland is de nieuwe naam waaronder alle projecten vallen ter verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

Werkzaamheden in het veld

Oeverbos-west is tot en met 2024 afgesloten in verband met werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding. De Rietputten zijn inmiddels weer toegankelijk. Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Eric Muijselaar Boswachter