Wij zijn Staatsbosbeheer

Wij zijn

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Wij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Wij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Dat zit in onze natuur.

Verzelfstandigde overheidsorganisatie

Al meer dan 100 jaar werken aan groen Nederland

Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht en in 1998 verzelfstandigd tot een Rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld, niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onze wettelijke taak - het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de haar toevertrouwde terreinen - is geborgd in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1998).

We zijn trots op de publieke waarde die we vertegenwoordigen

De taken van Staatsbosbeheer zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, met oog voor de vele belangrijke waarden die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. De terreinen van Staatsbosbeheer vormen de nationale basisvoorziening van natuur en recreatie. Van de Waddeneilanden tot de zuidwestelijke delta, van de duinstreek tot natuur langs de rivieren.

Onze landschappelijke taak is het behoud en de ontwikkeling van landschappen en objecten van nationale betekenis, waaronder een groot aantal (rijks)monumenten in de beheerde gebieden. Onze recreatieve taak draait om de openstelling van de natuurgebieden en de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen. Daarnaast dragen de terreinen bij aan diverse maatschappelijke doelen, variërend van waterveiligheid tot drinkwatervoorziening, sociale cohesie, regionale economie en natuureducatie.

Staatsbosbeheerbeheert natuurterreinen, cultuurhistorische objecten en bijzondere gebouwen

Staatsbosbeheer beheert natuurterreinen, cultuurhistorische objecten en bijzondere gebouwen

Met ziel en zakelijkheid

We zijn voortdurend op zoek naar de juiste balans

Vol overgave werken we iedere dag aan het beheer en de bescherming van ‘onze’ terreinen en gebouwen en stimuleren iedere Nederlander om hiervan zoveel mogelijk te genieten. In de aankomende jaren werken we verder aan onze rol als groen nutsbedrijf: ons werk voor het algemene nut van de samenleving. We streven naar een natuurlijke omgeving waar we met 17 miljoen mensen kunnen leven en werken.

Onze missie en visie hebben we vertaald naar drie resultaatgebieden voor de dagelijkse praktijk in 2020:

  • Beter beschermen
  • Meer beleven
  • Duurzaam benutten

We willen een excellente publieke organisatie zijn, die voldoende is uitgerust om onze ambities te behalen. Transparantie, integriteit en aandacht voor de organisatiecultuur vinden we belangrijk. Net zoals goede relaties met andere terreinbeherende organisaties, provincies, gemeenten, particulieren en bedrijfsleven.

Beschermen.
Beleven. Benutten.

Beschermen

Bij Staatsbosbeheer beschermen we de natuur. Dat betekent goed beheer van de gebieden en een zo groot mogelijke biodiversiteit. Dit proberen we o.a. te realiseren door gebieden van (inter)nationale betekenis robuuster te maken. We helpen het ministerie van Economische Zaken bij het realiseren van internationale doelen.

We werken met Rijksoverheid en provincies aan ‘nationale parken van wereldklasse’. We ondersteunen gemeenten in de Randstad met een nieuw groen perspectief als bijdrage aan het vestigingsklimaat. We voeren projecten uit om de natuuropgaven voor de Rijkswateren te helpen realiseren en daarmee bij te dragen aan opvang van de klimaatverandering.

Beleven

Staatsbosbeheer blijft investeren in recreatie en participatie; in het beleven van de natuur en het betrekken van de samenleving hierbij. Samen met de streek willen we agrarische, recreatieve, toeristische, maar ook sociale, educatieve en zorgfuncties betrekken bij het dagelijks beheer van de gebieden. We ontdekken manieren om meer ‘samen met de samenleving’ en minder ‘voor de samenleving’ te werken. We investeren in het opleiden van onze mensen tot gastheer en toezichthouder. We ondersteunen (recreatie)ondernemers om zaken te doen in onze natuurgebieden. De rolverdeling is helder: wij zorgen voor de groene ruimte en de ondernemer onderneemt.

Benutten

We hebben ook de maatschappelijke taak om de natuur duurzaam te benutten. Om kansen te zien en die in samenwerking met ondernemers te realiseren. We oogsten vernieuwbare grondstoffen als hout en biomassa. We leveren delfstoffen en grondstoffen zoals zand en klei. Maar ook zaden en plantmateriaal die in de Nederlandse natuur passen. En we werken mee aan initiatieven op het gebied van natuurvlees, het opwekken van windenergie en zonne-energie en andere marktontwikkelingen.

Het kabinet vraagt Staatsbosbeheer om zelf meer budget te genereren. Het is voor ons van belang zakelijk te opereren en te zorgen voor een duurzame financiering. Professionalisering van het beheer van grond en gebouwen staat hoog op de agenda. We verkopen duurzaam geoogste producten op de vrije markt. De inkomsten die hieruit voortkomen vloeien weer terug naar ons natuurbeheer. We gebruiken deze inkomsten om maatschappelijke ambities te realiseren die de Rijksoverheid niet financiert.

Natuur heeft de toekomst

Natuurlijk willen wij nog veel meer, en we geloven ook dat het kan

We willen in de aankomende jaren een nog grotere bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn duurzaamheid en de vergroening van de landbouw. We werken op nieuwe manieren samen met de ruim 5.000 boeren die in totaal 50.000 hectare land bij ons pachten.

Met hen en landbouworganisaties proberen we een betere combinatie van ecologie en landbouw tot stand te brengen. We werken aan de invulling van de klimaatafspraken die het kabinet heeft gemaakt. Samen met het bedrijfsleven zoeken we innovatieve manieren van samenwerking om de vergroening van de Nederlandse economie te bevorderen.

Wij blijven altijd zorgen voor het kenmerkende groene erfgoed van Nederland

Wij blijven altijd zorgen voor het kenmerkende groene erfgoed van Nederland

Inspelen op nieuwe maatschappelijke vragen

We zetten onze natuurgebieden ook in om bij te dragen aan maatschappelijke trajecten op het gebied van jeugd, gezondheid en welzijn. We hebben een programma voor jeugdeducatie, werken samen met Reclassering Nederland en bieden leer-werktrajecten aan.

We blijven ons hard maken voor het betrekken van mensen bij de natuur. Bij invulling van de Participatiewet kunnen natuurgebieden een belangrijke rol spelen. Voortdurend zijn we op zoek naar mogelijkheden om met anderen ook op deze wijze te ’oogsten’ uit de natuur. Of we nu kijken vanuit de ecologische, economische, sociale of culturele hoek, wij willen met onze terreinen mede vorm blijven geven aan het Nederland waarin wij leven en werken.

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT)

Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Economische Zaken. De wettelijke taak is het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen.