Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vergunning bijplaatsen korhoenders Sallandse Heuvelrug


De provincie Overijssel heeft een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het bijplaatsen van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Dit is een van de vele maatregelen die door de provincie Overijssel en natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten de komende jaren worden genomen om de kwetsbare natuur van de Sallandse Heuvelrug en het heidelandschap te verbeteren.

Kwetsbare soorten

Nederland heeft de internationale plicht om dit bijzondere landschap met bijhorende soorten in stand te houden. Herstelmaatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd laten een voorzichtig positief resultaat zien voor kwetsbare soorten als de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Ook de veldleeuwerikpopulatie neemt toe.

Gezond en duurzaam leefgebied

Verbetering van de natuur op de Sallandse Heuvelrug belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst. Dat is gericht op alle plant- en diersoorten. Zeldzame vegetaties, met bijbehorende insecten, vlinders, libellen, amfibieën en reptielen kunnen er dan weer leven. Dat is ook noodzakelijk voor het grootbrengen van korhoenkuikens. Dat gaat niet van één op de andere dag. De natuur reageert langzaam op de herstelmaatregelen. Daar kan het korhoen niet op wachten, die dreigt uit te sterven. Nu er zicht komt op duurzame vergroting en verbetering van het leefgebied is besloten de komende jaren korhoenders bij te plaatsen om de periode te overbruggen die nodig is tot het Sallandse heidelandschap zich voldoende heeft hersteld. Want uit ervaringen uit het buitenland is bekend dat eenmaal uitgestorven korhoenderpopulaties in een gebied niet meer teruggebracht kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een korhoenpopulatie die zichzelf in stand kan houden. Staatsbosbeheer bereidt in samenspraak en samenwerking met genoemde organisaties op dit moment de komst en het uitzetten van het korhoen verder voor.

In 2013 adviseerden verschillende organisaties nog dat, zolang het leefgebied in ongunstige staat verkeerd, het voor het korhoen erg moeilijk zal zijn om te overleven. Provincie Overijssel heeft nu maatregelen genomen om de kwaliteit van het leefgebied aanzienlijk te verbeteren. Dit moet de overlevingskansen van het korhoen structureel verbeteren. Met dit vooruitzicht heeft de provincie besloten om in te zetten op het bijplaatsen van enkele korhoenen om de populatie in stand te houden.  

Investering

De Sallandse Heuvelrug is één van de belangrijke natuurgebieden in Overijssel en Nederland. Jaarlijks wordt het gebied door heel veel toeristen bezocht en is daarmee ook erg belangrijk voor de economie van Overijssel. Een investering in de Sallandse Heuvelrug is zowel belangrijk voor de natuur als de economie. Het in stand houden van de korhoenderpopulatie hoort daar bij. De vergunning wordt gegeven om tot 2021 jaarlijks maximaal 25 korhoenders bij te plaatsen. Of er elk voorjaar bijgeplaatst gaat worden en hoeveel is mede afhankelijk van de samenstelling van de populatie. De korhoenders komen uit Zweden omdat deze genetisch verwant zijn aan de populatie op de Sallandse Heuvelrug. Medio april worden de dieren deskundig verhuisd.

Verbeteren natuurkwaliteit

De Sallandse Heuvelrug is een Natura 2000 gebied. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de overheid er voor gekozen de natuur in de aangewezen Natura 2000-gebieden robuuster te maken, beter bestand te maken tegen te hoge stikstofdepositie. Want de natuur heeft zwaar te lijden onder deze hoge stikstofdepositie. Daarom is er voor elk Natura2000-gebied een plan gemaakt voor het verbeteren van het gebied en verbeteren van de kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren. Een duurzame situatie, die ruimte biedt voor zowel economische ontwikkeling als herstel van de kwetsbare natuur.