Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Europese steun voor natuurherstel Rottige Meente


De komende maanden voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in natuurgebied de Rottige Meente in Fryslân, om verdroging en verzuring van het veen tegen te gaan. Het gaat om maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren, waardoor schoner oppervlakte- en grondwater het gebied in kan stromen. Het werk is onderdeel van het LIFE-project ‘Nieuw leven in het veen in de Rottige Meente’ en krijgt daarmee een flinke bijdrage van de Europese Commissie.

Leefgebied vuurvlinder

De Rottige Meente is een bijzonder natuurgebied dat samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uitmaakt van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Het natuurgebied bestaat uit verschillende landschappen zoals open water, trilvenen, veenmosrietlanden, jonge verlanding (van veenmosrietland en trilveen),  en moerasbos. Sinds oudsher komen hier gevarieerde moerasflora en –fauna voor, zoals de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze vlinder leeft.

 

Nieuw leven in het veen

Boswachter Roel Vriesema: “Probleem is dat veengebieden door verdroging en verzuring veranderen. Naast de vuurvlinder zijn er meer bedreigde planten en dieren waarvan het voortbestaan in gevaar komt. Met het project ‘Nieuw leven in het veen’ richten we ons op herstel en kwaliteitsverbetering van jonge verlandingen en blauwgraslanden én daarmee op het verbeteren van het leefgebied voor de grote vuurvlinder. Door het slechten van barrières kan de vlinder zich makkelijker tussen de deelgebiedjes verplaatsen.” De werkzaamheden zijn deze week gestart en duren in ieder geval tot het broedseizoen in half maart.