Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Groningen

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Groningen per 31-12-2016.

Wie denkt aan Groningen, denkt aan rust, aan weidsheid en onbegrensd uitzicht en aan kleine dorpjes. Wie door Groningen rijdt, fietst of wandelt ontdekt dat deze provincie veel meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld het coulissenlandschap van het Westerkwartier, de bossen en beekdalen van Westerwolde, het vogelparadijs in de wildernisnatuur van het Lauwersmeer, de nieuwe natuur van ‘t Roegwold of de cultuurhistorische parels op het Hogeland. En niet te vergeten: de onbewoonde Rottums.

Organisatie en personeel

 • Provinciehoofd: Rieks van der Wal
 • 28,7 medewerkers (fte) waarvan
 • 4,9 medewerkers (fte) met BOA-bevoegdheid
 • 4 beheergebieden: Duurswold & Oldambt, Lauwersmeer & Wad-Hogeland, Westerkwartier, Westerwolde

Vrijwilligers

 • 194 vrijwilligers en
 • 17 vrijwilligersgroepen

Oppervlakte

 • 15.147 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan
 • 3.200 ha buiten de EHS (met name noorden en oosten van de provincie).

Natuur

 • 70% van de EHS in Groningen wordt beheerd door Staatsbosbeheer, waarin
 • 95% van de biodiversiteit wordt gerealiseerd.
 • Het betreft zeer uiteenlopende landschappen en beheertypen. Van kleine snippers landschapselementen tot grote boscomplexen en van nieuwe moerasgebieden tot oude cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

Topgebieden

 • Rottums (N2000): onbewoonde eilanden (ca 1.200 ha vanaf hoogwaterlijn) geen eigendom, nemen een bijzondere positie in.
 • Lauwersmeer (N2000 en NP): een vogelparadijs op een voormalige zeebodem, heeft potentie als nieuwe wildernis. Zeker wanneer een dynamisch(er) peilbeheer wordt gerealiseerd als onderdeel van een robuust en zo natuurlijk mogelijk systeem (beheerplan N2000 Lauwersmeer)
 • Westerkwartier: een veenontginningslandschap met houtwallen en elzensingels. Hier ligt een grote opgave dit kleinschalige landschap te kunnen blijven beheren. Er wordt met een gebiedscoöperatie verkent of nieuwe organisatievormen daarbij een rol kunnen spelen. Tevens is grondmobiliteit nodig om belangrijke onderdelen van de EHS zoals het Dwarsdiep te kunnen realiseren.
 • ’t Roegwold: oude en nieuwe natuur dichtbij de stad Groningen. Het 1.700 ha grote gebied kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, ruigte, (riet)moeras en kleine bosjes. De komende decennia zal het gebied zich razendsnel ontwikkelen.
 • Westerwolde: een afwisselend kleinschalig landschap met het beekdal Ruiten Aa en esgehuchten, ingeklemd tussen grootschalige hoogveen- en heideontginningen. Hier wordt met de gebiedscommissie en de streek hard gewerkt om de resterende ‘wagons’ te realiseren.
 • Zie ook: alle natuurgebieden Groningen

Recreatie

 • 240 km gemarkeerde wandelroutes
 • 222 km fietsroutes
 • 5 km ATB routes
 • 59 km ruiterroutes
 • blotevoetenpad, Opende (Westerkwartier)
 • activiteitencentrum Lauwersnest (Lauwersmeer)
 • theater van de natuur (Westerwolde)
 • knuppelpad (’t Roegwold)

Jeugd

Monumenten

 • Klooster Ter Apel (Westerwolde)
 • Allersmaborg (Westerkwartier)
 • Enne Jansheerd (Hogeland)

Relatie provincie

Van de Provincie Groningen ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Samenwerking met

 • Natuur met zorg! Beheer in samenwerking met zorginstellingen, o.a. De Zijlen in Westerkwartier, NOVO in Westerwolde.
 • Agrarische natuurverenigingen: o.a. Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), Agrarische natuur- en landschapsbeheer Slochteren (ANLS)
 • Provincie(s), waterschap(pen), gemeenten, andere natuurorganisaties en ondernemers/bewoners uit de streek: gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier, inrichting EHS Westerwolde en beheerplan N2000 Lauwersmeer.
Rieks van der Wal
Vragen over dit onderwerp? Rieks van der Wal Provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten