Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Gelderland

In Gelderland beheert Staatsbosbeheer bijna 31.000 hectare bos, natuur en landschap. Dat is 1/3 deel van de natuur in de hele provincie. Bijna al deze gebieden liggen binnen het Gelders natuurnetwerk. Miljoenen bezoekers en bewoners recreƫren in en genieten van onze natuurgebieden.

De feiten en cijfers van Staatsbosbeheer in Gelderland per 31-12-2020.

Natuur en recreatie

Op de Veluwe vind je grootschalige natuur: grote bosgebieden met restanten van middeleeuwse bossen en grafheuvels, stuifzand- en heidecomplexen met daarin cultuurhistorische elementen zoals Hoog Buurlo en Radio Kootwijk, overgangen van stuwwallen naar lager gelegen uiterwaarden. De Achterhoek dankt haar verschijningsvorm vooral aan de mens. Eeuwenlang hebben kasteelheren, landgoedeigenaren en boeren het landschap gemaakt tot wat het nu is. In het rivierengebied ziet het landschap er op veel plekken weer uit zoals het ooit door de rivier gemaakt is. Wilde runderen en paarden, bevers en vogels bevolken een ruig gebied waar de rivier mag overstromen en natuur zich snel ontwikkelt.

Veel van de gebieden die we beheren liggen in twee grote, robuuste systemen: Veluwe en Rivierengebied. Langs de rivieren gaat klimaatadaptie en natuurontwikkeling hand in hand. Daarnaast ligt in Gelderland een stedelijke zone met hoge recreatieve ambitie - Arnhem-Nijmegen - en een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Flora en fauna

In Gelderland liggen hele grote maar ook kleine Natura2000-gebieden: Arkemheen, Binnenveldse Hooilanden, de Bruuk, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Loevestein, Rijnstrangen, Rijntakken, Stelkampsveld, WillinksWeust en uiteraard de Veluwe en Veluwerandmeren.

Van de Provincie Gelderland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen het Gelders NatuurNetwerk (GNN). Ook voeren we specifieke soortenbeschermingsplannen uit met bijdragen van de provincie zoals voor de boomkikkers in de Achterhoek. We werken aan natuurherstel in alle bestaande Natura2000 gebieden.

In veel uiterwaarden langs de rivieren zijn projecten voor natuurontwikkeling uitgevoerd en in voorbereiding. Die natuurontwikkeling gaat hand in hand met waterkwaliteit en waterveiligheid. We geven uitvoering aan de Europese Kader Richtinglijn Water in samenwerking met Rijkswaterstaat. En in opdracht van het ministerie LNV werken we aan opgaven in het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), nieuwe natuurontwikkeling in combinatie met Natura2000.

In al deze projecten wordt samengewerkt met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en landbouw.

Maatschappij

 • 968 vrijwilligers.
 • Jeugd: 1 speelbos, 2 kabouterpaden, 2 klimbossen, 3 educatieprogramma's (Natuurwijs, Natuursprong, Expeditie Loevestein). Totaal bereiken we in een jaar 37.226 kinderen met ons werk.
 • Samenwerkingen:
  . 62 deelnemers in kader van zorg- en participatie door overeenkomsten met 11 instellingen: waaronder ’s Heerenloo, Driestroom, Dement Talent en zorgboerderij Slangenburg;
  . Reclassering;
  . 2 groepen via Binnenwerk.
 • 1 maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten 

Natuurinclusieve landbouw

 • 2 pilots met agrariërs voor natuurinclusieve landbouw.
 • Samenwerking met diverse agrarische natuurverenigingen.
 • 4.509 ha verpacht aan agrariërs. We werken aan aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer, een opleidingseis om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming.
 • Samenwerkingsovereenkomst Natuurinclusieve landbouw Gelderland met o.a. provincie, LTO, andere TBO's, agrarische collectieven, Natuur en Milieu Gelderland, gemeenten en waterschappen.

Natuur bij de stad

 • We zijn betrokken bij Park Lingezegen, een recreatiegebied tussen Arnhem en Nijmegen. Wij zijn hier eigenaar en beheerder van Waterrijk, een een moerasgebied in ontwikkeling.
 • In Nijmegen werken wij vanuit de Bastei aan de Waalkade, waar ons informatiecentrum is gevestigd. Het ligt op een paar honderd meter van de Stadswaard, onderdeel van de Gelders Poort, een groot aaneengesloten riviernatuurgebied langs de Waal.

Erfgoed

Veel van onze gebieden herbergen ook groen cultureel erfgoed, zoals eendenkooien, schaapskooien, grafheuvels, onderduikplekken. We zijn eigenaar van 83 rijksmonumenten (waaronder 7 complexen met meerdere monumenten) en 20 gemeentelijke monumenten. Voorbeelden zijn:

 • Radio Kootwijk
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie forten: o.a. Fort bij de Nieuwe Steeg (Geofort), Fort Pannerden, Fort bij Asperen en Fort Vuren.
 • Landgoederen Soelen en Slangenburg

Bos en hout

 • 16.974 ha bos beheren we in Gelderland. 60% daarvan is multifunctioneel bos, waar we beheren met oog op natuur, recreatie en houtproductie en 40 % is natuurbos. In al onze bossen dragen we ook zorg voor cultuurhistorie en CO2-opslag. 
 • 39.000 m3 hout is in 2019 geoogst. We oogsten nooit meer hout dan er jaarlijks bijgroeit en ons beheer draagt het FSC®-keurmerk. Dat hout zetten we zo hoogwaardige mogelijk op de markt voor gebruik in balken, planken, e.d.. Als reststroom uit ons bos- en natuurbeheer kwam 7.100 ton houtsnippers. Dat is meer dan in voorgaande jaren door de start van diverse Natura2000 herstelmaatregelen.
 • 500 ha nieuw bos wordt tot 2030 gerealiseerd door bosaanplant op eigen natuurterreinen. Ook bos dat gekapt is voor natuurherstel in Natura2000-gebieden in de Achterhoek compenseren we op eigen terrein. Calamiteiten als essentaksterfte en dode lariks leidden tot bomenkap en aanplant in plantseizoen 2019-2020 en 2020-2021.
 • We werken aan een klimaat- en toekomstbestendig bos dat de droogte beter aan kan met veel gemengde soorten.

Klimaat

 • Extra bos is belangrijk voor klimaat en CO2-opslag. Daarom werken we ook in Gelderland tot 2030 aan 500 hectare extra bos waar dat kan en logisch is binnen onze terreinen.
 • Veenvernatting: het veengebied binnen de Binnenveldse hooilanden is in 2019 vernat.
 • Duurzame energiebronnen: mits natuur en landschap het toelaat, biedt Staatsbosbeheer ruimte aan duurzame bronnen van energieopwekking. Op veel daken van onze bedrijfspanden liggen zonnecellen. Er draaien 4 windmolens van de Burgercoöperatie op ons grondgebied langs de A15 binnen Windpark Deil.