Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Verondieping

In ons land zijn meer dan 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Via verondieping worden recreatieve mogelijkheden vergroot en diversiteit van flora en fauna verbeterd.

Visie en beleid

Progrond is een onderdeel van Staatsbosbeheer. Progrond verkoopt enerzijds grond die vrijkomt uit natuurherstelprojecten. Anderzijds ontvangt het grond en baggerspecie om zandwinputten van Staatsbosbeheer minder diep te maken of een terreininrichting te realiseren. Via Progrond benut Staatsbosbeheer de opbrengst van deze grondtransacties voor het duurzaam beheren van natuurgebieden. In 2018 werd 1,2 miljoen kuub grond verhandeld. Voor het idee: dat zijn omgerekend zo’n 48.000 vrachtwagens vol.

Natuur is leidend

Ook bij activiteiten van Staatsbosbeheer met grond, slib en zand zijn natuur en landschap altijd sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet verbeteren en passen in de gestelde natuurdoelen. Staatsbosbeheer zal niet toestaan dat grond ‘klasse niet toepasbaar’ als opvulgrond wordt gebruikt (zie Feiten en cijfers).

Besluit bodemkwaliteit

De herkomst van de grond staat steeds meer ter discussie. In water gelden strengere normen voor toepassing in het rivierdal als de grond niet afkomstig is uit hetzelfde stroomgebied. Het gaat om de kwaliteit, het mag uit het buitenland zijn, als het maar voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Bij grond die van elders komt, wordt altijd goed gekeken of er niet meer dan de toegestane niet grondeigen stoffen in de plas terecht komen.

Kwaliteit gelijk of beter

Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag door toepassing van grond de kwaliteit in een gebied niet achteruitgaan. De kwaliteit blijft dus minimaal hetzelfde, maar de verwachting is dat de kwaliteit stijgt. Immers, dat is de reden waarom Staatsbosbeheer plassen verondiept. Van elke toe te passen partij grond moet de kwaliteit bekend zijn en aangetoond kunnen worden met een milieu hygiënische verklaring. Bovendien is de herkomst van de nieuwe grond altijd traceerbaar. De vergunningverlenende overheden (provincie en Rijkswaterstaat) zien nauwkeurig toe op het hele proces.

Gunstig effect op kwelwater

Een relatief onbekend voordeel van verondieping is dat een diepe plas naast een rivier nadelig is voor kwelwater achter de dijk. Bij hoog water ontstaat een drukverschil tussen het water in de rivier en het binnendijkse achterland. Doordat de diepe plas een heel groot contactoppervlak heeft met de doorlatende zandondergrond, zal overdruk vanuit de rivier zichtbaar worden door extra kwel binnendijks. Een verondiepte plas zal dit effect verminderen.