Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Feiten en cijfers NURG en KRW

Op deze pagina leest u meer over de ligging van het Nederlandse rivierengebied, het Natuurnetwerk Nederland en de financiering van het programma NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied).

Ligging rivierengebied

Het Nederlandse rivierengebied bestaat uit het stroomgebied van de Maas, de Rijn, Waal, IJssel en Lek. De Rijn komt bij Lobith vanaf Duitsland ons land binnen. Deze splitst zich in de IJssel,  Lek en Waal, die via de Zuidwestelijke Delta uitmonden in de Noordzee. De uiterwaarden bevatten veel waardevolle natuur. Daarvan heeft Staatsbosbeheer 15.000 hectare in beheer, ruim driekwart van het totale natuurareaal langs de rivieren. Het is een belangrijk werkterrein voor Staatsbosbeheer.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De bedoeling ervan is de biodiversiteit op land en in zee te behouden dan wel te verbeteren. Een randvoorwaarde voor soortenrijkdom is een uitstekende waterkwaliteit. Is rivier- of grondwater niet in orde, dan weten slechts de sterkste soorten zich te handhaven. Zo dragen de KRW-en NURG-projecten aanzienlijk bij aan de Nederlandse natuurambities.

Ecologische Hoofdstructuur

Het Natuurnetwerk Nederland heet in de wet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Sinds 2014 zijn de provincies hier verantwoordelijk voor. Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Financiering programma NURG  

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, die sinds de jaren 90 samenwerken, dragen samen de verantwoordelijkheid voor het programma NURG. De Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ) dragen op basis van een 50-50 verdeling bij aan het budget voor de grondverwerving en inrichting. Van de in totaal 55 projecten zijn 33 projecten gereed. Voor 4 lopende NURG-projecten heeft Rijkswaterstaat de projectleiding. Staatsbosbeheer leidt de 18 projecten in gebieden waar de natuur nog ingericht wordt of nog gaat starten. U vindt deze projecten op de pagina Visie en beleid van dit dossier. De deelprojecten Hurwenensche uiterwaarden en de Groene Rivier Pannerden zijn gereed.

Naast financiering door het Rijk worden projecten ook mogelijk gemaakt door hen te koppelen aan andere doelen of projecten in de omgeving. Zo leverde de provincie Gelderland een substantiële bijdrage aan de renovatie van natuurreservaat de Kil bij Hurwenen. Door onder meer de uiterwaarden af te graven, een meestromende nevengeul aan te leggen en in de waterhuishouding in te grijpen worden hier de waterkwaliteit en het leefmilieu voor dieren en planten verbeterd. De natuur in de Amerongse Bovenpolder kreeg een kwaliteitsimpuls met behulp van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Dat programma voorziet in de realisatie van economische en ecologische doelen die het platteland als leefomgeving verbeteren.

Vragen over dit onderwerp? Willie Tiggeloven Programmamanager NURG