Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Feiten en cijfers riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert 15.000 hectare natuur buitendijk (de helft van uiterwaarden met een natuurfunctie) en 4.700 hectare binnendijks langs de grote rivieren. Dat doen we samen met samenwerkingspartners en met oog voor flora en fauna, het herstel van natuurlijke processen, waterveiligheid, beleving en de cultuurhistorische elementen in het gebied.

Het Nederlandse rivierengebied bestaat uit het stroomgebied van de Maas, de Rijn, Waal, IJssel en Lek. De Rijn komt bij Lobith vanaf Duitsland ons land binnen. Deze splitst zich in de IJssel, en de Lek en Waal, die via de Zuidwestelijke Delta uitmonden in de Noordzee. De uiterwaarden bevatten veel waardevolle natuur.

Maas en Rijntakken

Deze uiterwaarden liggen in 7 provincies. 7.000 Hectare van het Nederlands Natuur Netwerk ligt in de uiterwaarden van de Maas en de Rijntakken: Rijn, Waal, IJssel en Lek. En die 7.000 hectare is ruim voor de helft in beheer van Staatsbosbeheer. In al deze natuur wemelt het van de wandelpaden soms omdat je overal mag struinen, soms via meer gemarkeerde struin- en klompenpaden. Altijd avontuurlijk.

De afgelopen 25 jaar hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer gewerkt aan het programma NURG (nadere uitwerking rivierengebied). Dat heeft geleid tot enorme stijging van de biodiversiteit langs de Rijntakken in bijna 7.000 hectare nieuwe natuur via 55 projecten. Zie rapportage.

Natuurlijke processen

Staatsbosbeheer heeft in het rivierengebied natuurlijke processen laten terugkeren in grote aaneengesloten natuurgebieden. De rivier mag zijn werk doen met de dynamiek van laag- en hoogwater en daarmee erosie De begrazing maakt onderdeel uit van het natuurlijke proces en zorgt voor de variatie in de begroeiing. Het oorspronkelijke rivierenlandschap komt terug inclusief rietmoeras en ooibos.

Dit brengt soorten terug die hier ooit volop voorkwamen. De zaden worden met het rivierwater meegevoerd. Honderden plantensoorten (stroomdalflora) maken van het gebied een grote wilde bloemenweide vanaf eind mei tot in het najaar. Daardoor komen er ook weer volop insecten en vlinders voor. De biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedsel maken het ook tot een goed leefgebied voor zoogdieren als das, otters en bevers en vogels als de blauwborst, roerdomp en visarend. Langs de grote rivieren worden onder meer zilverreigers, purperreigers en lepelaars gespot.