Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Vegetatie

Het kerngebied van de Oostvaardersplassen kenmerkt zich door ruige en korte graslanden, rietvelden, ruigtekruiden. In de omringende bosgebieden groeien voornamelijk wilg, berk, meidoorn, populier en es. Er zijn ca. 250 plantensoorten geteld. Bijzondere soorten zijn moerasandijvie, goudknopje, moerasdroogbloem en rode ogentroost. Deze zijn zeldzaam buiten de Oostvaardersplassen, maar talrijk in het gebied.

Van alles véél

Bio-massaliteit is misschien wel het belangrijkste kenmerk van de vegetatie in de Oostvaardersplassen. Op de vruchtbare kleigrond groeit alles snel en in hoge dichtheden. Er is kortom van alles héél veel. Zo zijn er uitgestrekte velden met riet, grote oppervlaktes met gras, maar ook hele velden met Jacobskruiskruid. Deze plant heeft een slechte naam onder dierenhouders, maar in de Oostvaardersplassen levert hij geen problemen op voor de grazers.

Pioniers

Je vindt in de Oostvaardersplassen vooral pionierssoorten. Dat zijn bomen, struiken en planten die als eerste opkomen zodra zich ergens een verandering voordoet en er een kale plek ontstaat. Wilg, ganzenvoet, vlier en moerasandijvie zijn van die pionierssoorten. Ze produceren veel zaad, vandaar dat er zo veel van is. De dynamiek is groot in de Oostvaardersplassen dus verandert het landschap voortdurend.

Monitoring vegetatie

Vegetatie verandert langzaam. Daarom wordt ‘slechts’ eens in de vijf jaar een integrale vegetatiekartering uitgevoerd. Wel worden in alle seizoenen maandelijkse metingen uitgevoerd om te kijken hoe de vegetatie zich ontwikkelt. Zie Links en downloads.

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers