Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Natura-2000 in de praktijk

Werkzaamheden in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in het kader van Natura2000, LIFE Nature, PAS en andere natuurontwikkelingsprojecten.

Natuurherstel Stelkampsveld

In Stelkampsveld werkt Staatsbosbeheer aan het behoud en versterking van de natuur. We treffen maatregelen tegen de gevolgen van stikstofuitstoot, verdroging en versnippering.

Gevlekte orchis in weide

Natuurherstel Willinks Weust

Om de natuur in Willinks Weust te behouden treffen we maatregelen die ervoor zorgen dat het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten verbetert.

Vlozegge

Kwelherstel Ulvenhoutse Bos

Staatsbosbeheer herstelt de kwelstroom in het Ulvenhoutse Bos om de soortenrijkdom van dit natuurgebied te behouden en versterken.

ulvenhoutse bos

Natuurherstel Kooibosch en Luttinkduin

In Kooibosch en Luttinkduin komt meer ruimte voor open duinen en de bijzondere soorten die hier van oorsprong thuishoren. Daardoor wordt de natuur veerkrachtiger.

Blauwgrasland in natuurgebied Binnenduinrand Zijpe

Natuurherstel Binnenveld

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werken we in opdracht van Provincie Utrecht aan een robuust netwerk van soortenrijke graslanden op vochtige veengrond.

natuurgebied De Hel

Hoogveenherstel in De Pelen

In de Pelen, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, voert Staatsbosbeheer herstelmaatregelen uit. Doel is herstel van het hoogveen.

Veenmos

Hoogveenherstel Leegveld Deurnsche Pelen

De Deurnsche Peel is een van de laatste restanten hoogveen in ons land. Extra belangrijk om dit te beschermen.

Veenmos in de Mariapeel

Kadeherstel in de Mariapeel

Staatsbosbeheer herstelt kade in het noorden van de Mariapeel, die onder andere door bevers was aangetast.

Veenmos in de Mariapeel

Natuurherstel na brand Deurnsche Peel

In de Deurnsche Peel woedde in mei 2020 een grote brand die 800 hectare veen in de as legde. De herstelwerkzaamheden komen op gang.

Veenbrand in de Deurnsche Peel

Natuurherstel Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold herstelt Staatsbosbeheer de hoge grondwaterstand, zodat er een rijkere variatie aan beekdalen, heide, stuifzand, vennen en bos ontstaat.

Koeien aan het water in het Drents-Friese Wold

Nieuwe natuur Geitenwaard

Samen met Rijkswaterstaat realiseert Staatsbosbeheer nieuwe riviernatuur met hardhoutooibos en bloemrijke graslanden. Biodiversiteit krijgt hier een impuls.

Colenbrandersbos in de Millingerwaard, Gelderse Poort

Natuurherstel Oostelijke Vechtplassen

Staatsbosbeheer voert in de Oostelijke Vechtplassen natuurherstelmaatregelen uit, zodat dit Natura 2000-gebied voor de toekomst behouden blijft

Moeras in Molenpolder

Natuurherstel Bossche Broek

Aan de zuidkant van Den Bosch werkt Staatsbosbeheer aan herinrichting van Bossche Broek. Het moerasgebied verdroogt, dus brengen we het waterpeil omhoog.

Grote modderkruiper in het Bossche Broek

Tijdelijke akkertjes in Leenderbos

Staatsbosbeheer heeft tijdelijke akkertjes aangelegd in het Leenderbos. Doel hiervan is het tekort aan mineralen in de bodem aan te vullen.

akkerbloemen

Herstel heidelandschap Leenderbos en Strabrechtse heide

In het Leenderbos en op de Strabrechtse Heide werkt Staatsbosbeheer aan herstel van het heidelandschap in het kader van natuurherstel Natura 2000.

heideveld Strabrechtse Heide, Heeze-Leende

Natuurherstel Leenderbos

Het grondwaterpeil in het beekdal Tongelreep en Leenderbos gaat veranderen en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug

Schaapskudde Laagveld - Leenderheide

Natuurontwikkeling Strijper Aa

Met het herstellen van de oorspronkelijke schrale en natte situatie, werkt Staatsbosbeheer aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en habitat-omgeving in en rond de Oude Strijper Aa.

bloeiende heide

Duinherstel Dichte Del

In de Dichte Del, duingebied Berkheide, herstellen we de vochtige duinvalleien door bomen en struiken weg te halen en grond af te graven. Zo wordt het grondwaterpeil beter bereikbaar voor de planten en dieren die van vochtige duinomgeving houden.

lentevreugd

Kwaliteitsimpuls Lentevreugd

Natuurgebied Lentevreugd is toe aan herinrichting en onderhoud. We zorgen voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare planten en dieren. Bezoekers kunnen het gebied straks nog beter beleven, dankzij het verharde pad en het vogelkijkpunt.

lentevreugd

Natuurherstel De Bruuk

Natura2000-gebied De Bruuk wordt natter om vochtige blauwgraslanden te herstellen en zo dit botanisch bijzondere moerasgebied te behouden en versterken. Hierover is nauw overleg met de omwonenden.

De Bruuk

Natuurherstel Rottige Meente

Staatsbosbeheer werkt in laagveengebied Rottige Meente aan balans in de visstand, bescherming van legakkers en verbetering van de waterkwaliteit.

grote vuurvlinder

Boswerkzaamheden Schoorlse Duinen

In de Schoorlse Duinen voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit om de eenzijdige dennenbossen gevarieerder, klimaatbestendiger en natuurrijker te maken.

wandelpad in Schoorlse Duinen

Natuurherstel Schoorlse Duinen

In de Schoorlse Duinen voert Staatsbosbeheer maatregelen uit om de dynamiek te laten terugkeren en de verdroging in het gebied tegen te gaan.

heide in duingebied

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het hoogveen. Deze herstelmaatregelen maken deel uit van natuurherstel Natura 2000.

Bevroren pijpestrootje

Natuurherstel Dinkeldal

In het Dinkeldal werkt Staatsbosbeheer aan het herstel en behoud van de riviernatuur en daarmee de biodiversiteit van unieke natuursoorten.

Dinkeldal, Twente

Natuurherstel Haaksbergerveen

In het Haaksbergerveen werkt Staatsbosbeheer aan het herstel en behoud van hoogveen en natte heide en daarmee de biodiversiteit. herstel van hoogveen draagt bovendien bij aan CO2-opslag.

uitzicht landschap Haaksbergerveen met boom, struiken en blauwe lucht met wolken

Natuurherstel eikenbossen

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers (prunus) in bosgebieden - vooral eikenbossen.

zonsopgang in bos

Duinherstel Vlieland

Grijze duinen, een uniek natuurtype in Europa. Door o.a. stikstof zijn ze dichtgegroeid met grassen en helm. Door de duinen weer open te maken kan het zand weer stuiven.

Duinviooltjes

Natuurontwikkeling Noordrand-Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding en de natuurinrichting in het gebied Noordrand Midden verbeteren.

roerdomp in riet

Natuurherstel veenweiden Zaanstreek en Varkensland

In de Zaanstreek en Varkensland werkt Staatsbosbeheer aan het natuurherstel in veenweiden, in het kader van Natura2000.

Guisveld in de Zaanstreek