Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Feiten en cijfers

Op deze pagina leest u over de oorsprong van het Natura 2000-netwerk en de Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Oorsprong Natura 2000: Europese richtlijnen

Het Natura 2000-netwerk is een uitwerking van 2 Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze Europese richtlijnen zijn in elk EU-land ingebouwd in de nationale wetgeving. De Nederlandse overheid verwerkte de richtlijnen aanvankelijk in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet en per 1 januari 2017 in de nieuwe Wet natuurbescherming. Lees meer over de wet- en regelgeving rond Natura 2000 op de pagina Visie en beleid.

Natura 2000-gebieden in Nederland

In Nederland maken 162 natuurgebieden deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Het gaat om ‘topnatuur’: gebieden met planten, dieren of andere natuurlijke kwaliteiten die in internationaal perspectief bijzonder zijn en daarom beschermd worden. Karakteristiek voor Nederland zijn de natte en vaak vogelrijke gebieden in de rivierdelta en langs de kust. Bijvoorbeeld de uiterwaarden van onze rivieren, de Oosterschelde, de Grevelingen, het IJsselmeer, het Lauwersmeer, de Waddenzee, delen van de Noordzeekustzone en de duinen. Hier zijn dan ook veel en grote Natura 2000-gebieden te vinden.

Ook elders in het land is echter veel bijzondere natuur te vinden met het Natura 2000-predicaat. Doorgaans zijn deze terreinen kleiner dan de waterrijke gebieden, maar daarom niet minder gevarieerd. Het gaat bijvoorbeeld om hoogveengebieden, hellingbossen, beekdalgraslanden, landgoederen, droge bossen en heide.

Bezoek de website van het ministerie van LNV voor een kaart met alle Nederlandse Natura 2000-gebieden. Daar vindt u ook kaarten met de gebieden per provincie.

Aantal Natura 2000-gebieden Staatsbosbeheer

Maar liefst de helft van alle terreinen die Staatsbosbeheer beheert, behoort tot het Natura 2000-netwerk. In 130 van de 162 Natura 2000-gebieden van Nederland beheren we (een deel) van het terrein. We zijn er trots op dat de Europese Unie in zo’n groot deel van onze natuurgebieden de hoge kwaliteit erkent. 

Onder de Natura 2000-gebieden van Staatsbosbeheer bevinden zich veel bijzondere gebieden:

  • Reservaten met zeldzame en karakteristiek Nederlandse vegetatietypen als blauwgrasland, trilveen en kalkgrasland. Voorbeelden hiervan zijn de Weerribben, het Stelkampsveld, de Westbroekse Zodden en het Gerendal.  
  • Goed functionerende weidevogelterreinen. Bijvoorbeeld Waterland en de delen van Friesland met grutto’s, roerdompen en tureluurs.  
  • De unieke wetlands Biesbosch, Oostvaardersplassen en Lauwersmeer met grote aantallen overwinterende vogels waaronder ganzen, eenden en de zeearend.  
  • De drie onbewoonde eilandjes Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin midden in de Waddenzee. Hier krijgt de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee volop de ruimte.
  • Bossen en heideterreinen met vele soorten vogels zoals spechten, boomklevers, boomleeuweriken, nachtzwaluwen.  
  • Diverse paddenstoelenparadijzen zoals het Drents-Friese Wold, het Kuinderbos en de Schoorlse Duinen.