Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Jeugd en natuur

Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur.

Visie en beleid

Maatschappelijke opdracht jeugd en natuur

Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kennis van, en liefde voor de Nederlandse natuur bij te brengen aan alle inwoners van Nederland, met speciale aandacht voor de jeugd. Kinderen zijn immers de volwassenen van morgen. Als zij het belang van de natuur inzien, gaan ze zich later ook inzetten voor een groene, leefbare wereld. Hoe we kinderen in contact brengen met de natuur, omschrijven we in onze Ambitie voor jeugd en natuur. We organiseren lokale en regionale activiteiten, maar ook landelijke evenementen en projecten. Staatsbosbeheer werkt daarvoor nauw samen met andere natuurorganisaties en (educatieve) instellingen.

Van band met natuur naar natuurbescherming

Staatsbosbeheer wil met zijn jeugdactiviteiten, -voorzieningen en -programma’s bereiken dat kinderen een band ontwikkelen met de natuur. We doen dat door kinderen in onze gebieden te ontvangen en ze met al hun zintuigen in contact te brengen met de bomen, struiken, dieren, het water en de grond. Op die manier weten zij straks meer van de natuur, zijn ze erdoor geboeid en geïnspireerd, en zijn ze enthousiast over natuurlijke processen in hun omgeving. Verder willen we bereiken dat kinderen respect en zorgzaamheid ontwikkelen voor de natuur. Dat ze het belang inzien van natuurbescherming, en zich er daadwerkelijk voor willen inzetten.

Ambitie jeugd en natuur

Om ons jeugdbeleid vorm te geven, hebben we goed gekeken naar de behoeften en leerstijlen van jongeren. Op basis daarvan hebben we onze Ambitie voor jeugd en natuur (pdf) ontwikkeld. Daarin staan natuurbeleving en vrijheid centraal: al onze activiteiten zijn erop gericht om jongeren op hun eigen manier kennis te laten maken met de natuur en vanuit die ervaring een verbinding met de groene omgeving tot stand te brengen. Kinderen uit de stedelijke omgeving krijgen daarbij extra aandacht.

Visie op natuureducatie

Een van de manieren om jeugd en natuur met elkaar te verbinden is via educatie. Staatsbosbeheer heeft daarvoor een visie ontwikkeld met de volgende elementen:

  • beleving (hart)
  • kennis (hoofd)
  • gedrag of handelen (handen)

Het accent ligt daarbij op het hart. We zijn er namelijk van overtuigd dat leren over de natuur vooral gaat via 'zelf doen', beleven en verwonderen. Met onze educatieprogramma’s richten we ons op jeugd tussen 4 en 12 jaar.

Jeugdactiviteiten van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft een ruim activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren en organiseert dat zelfstandig en samen met (educatieve) partners. Vanuit onze buitencentra coördineren we diverse lokale en regionale kinderactiviteiten. Staatsbosbeheer heeft 51 natuurspeelplekken, waarvan 24 speelbossen. We streven ernaar dit aantal uit te breiden. Naast deze ‘reguliere’ activiteiten met samenwerkingspartners grote landelijke educatieprojecten ontwikkeld: NatuurWijs en Boomfeestdag. Lees meer hierover op de pagina Jeugd en natuur in de praktijk

Samenwerking met organisaties

Om onze jeugdambitie te realiseren, werken we samen met verschillende organisaties, zoals het NatuurCollege, Stichting Boomfeestdag, Jantje Beton, het Nederlandse Instituut voor Sport en Beweging, het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN en verschillende gemeentelijke natuur- en milieu-educatie -centra. We verlenen zoveel mogelijk medewerking aan initiatieven voor jeugd en natuur die aansluiten bij onze doelen en middelen.

Financiering jeugdactiviteiten

Onze activiteiten, -voorzieningen en -programma’s voor de jeugd financieren we op verschillende manieren. De activiteiten voor de Boomfeestdag bekostigen we deels uit de bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor deze dag. De dag wordt verder mede mogelijk gemaakt door sponsoren, grotendeels uit het bedrijfsleven. Eerder ontving Staatsbosbeheer van het ministerie ook een jaarlijkse bijdrage voor educatie, deze is inmiddels stopgezet. Als je als organisatie jeugd echter belangrijk vindt, moet je ook investeren. Onze boswachters hebben daarom een jaarlijks vastgesteld percentage uren voor jeugd en we investeren in trainingen voor vrijwilligers. Ook maken we middelen vrij voor het ontwikkelen en verbeteren van onze educatieve jeugdactiviteiten en -materialen.

Staatsbosbeheer zoekt daarnaast actief naar aanvullende financiering voor de jeugdactiviteiten, - voorzieningen en -projecten. We werken bijvoorbeeld steeds meer samen met andere partijen als IVN, Veldwerk Nederland en andere terreinbeherende organisaties. We werken ook samen met Partou, een grote landelijke aanbieder van buitenschoolse opvang. Om speelnatuur te realiseren, zoeken we aansluiting bij gemeenten en woningbouwverenigingen. Aan de doelgroep brengen we slechts een beperkt bedrag in rekening, om geen drempel op te werpen. Alles om zoveel mogelijk kinderen de natuur in te krijgen.