Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Bos

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Areaal bos in Nederland

Het areaal bos in Nederland is in beweging. Sinds begin vorige eeuw is het areaal bos in Nederland enorm gegroeid. Het vakblad Natuur, bos en landschap publiceerde op 21 september 2017 cijfers van Wageningen Environmental Research, waaruit blijkt dat er ondanks de aanplant van nieuwe bossen, per saldo inmiddels sprake is van een afname van het areaal bos in Nederland.

Staatsbosbeheer wil dit tij keren en maakt zich hard voor meer bos in Nederland. Samen met het Rijk, provincies, gemeenten en private partijen willen we ons inzetten om meer bos in Nederland te realiseren.

Tijdelijk bos en bebouwing

In totaal is er volgens cijfermateriaal van WER ten opzichte van 2013 5.400 ha minder bos in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er bossen verdwenen die onder een subsidieregeling uit 1986 voor tijdelijk bos zijn aangeplant. Veel van deze tijdelijke bossen zijn gekapt en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Ook stedelijke uitbreiding en de ontwikkeling van infrastructuur worden genoemd als redenen waardoor sinds 2013 het bosareaal is afgenomen.

Natuurherstel

Bij Staatsbosbeheer is, ondanks de aanplant van nieuwe bossen, het totale bosareaal de afgelopen jaren ook afgenomen; ongeveer 1.680 ha. Vanuit internationale afspraken over Natura 2000 gebieden en provinciaal beleid is op verschillende plekken gewerkt aan natuurherstel waarvoor bosis verwijderd. Hiermee is gewerkt aan herstel van het leefgebied van bedreigde plant- en diersoorten die afhankelijk zijn van o.a. natte heide en jonge duinen.

Uitbreiding van bos

Kiezen tussen de instandhouding van bos en het herstellen van natuur is een dilemma voor Staatsbosbeheer. Inmiddels is er meer duidelijk over hoe we hier mee om moeten gaan. Bos dat in het kader van natuurherstel verloren is gegaan moet worden gecompenseerd. In het kader van het nieuwe ondernemingsplan werken we de ambitie uit de bosvisie van Staatsbosbeheer voor de aanleg van 5000 hectare nieuw bos uit.