Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Bos

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Bosbeheer in de praktijk

Staatsbosbeheer is het hele jaar door aan het werk in het bos. Het meest zichtbaar zijn kapwerkzaamheden, maar dit werk moet ook worden voorbereid met inventarisaties van planten en dieren en het selecteren van de bomen die gekapt gaan worden (blessen). Bomen kappen doen we om verschillende redenen.

Bosbeheer en het kappen van bomen hangen nauw samen. Omdat bomen waardevol zijn voor de opslag van CO2, en daarmee de aanpak van klimaatverandering, en omdat mensen graag in bossen recreëren, wegen we steeds zorgvuldig af waar en wanneer we bomen kappen. We kappen bomen om de volgende redenen.

Dunning

Bij een dunning halen we en regelmatig een aantal bomen in het bos weg, die van tevoren zijn geselecteerd (geblest). Zo krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte om groter en ouder te worden, krijgen jonge bomen meer kans en houden we de variatie in stand, zowel in verschillende soorten als in leeftijden. In de animatie leggen we het graag verder uit.

Verjonging

Bij verjonging maken we kleine open plekken in het bos van maximaal 0,5 of 1 hectare, zodat er plaats komt voor een nieuwe generaties bomen. Dit doen we als er nauwelijks nog bijgroei is, of de bomen niet meer vitaal zijn. Op deze plekken groeit er dus gewoon een nieuw stuk bos voor in de plaats. Bos blijft bos.

Natuurbeheer

IIn Nederland staat de variatie in planten en dieren, de biodiversiteit, enorm onder druk. Als natuurbeheerder hebben we een grote opgave om ervoor te zorgen dat de soortenrijkdom weer toeneemt. Dit is ook vastgelegd in internationale afspraken waar de Nederlandse overheid zich aan heeft gecommitteerd in het kader van Natura 2000 en PAS-maatregelen. Organisaties als Staatsbosbeheer dragen graag bij aan het behoud van deze soorten, omdat instandhouding en toename van biodiversiteit belangrijke doelen zijn van het natuurbeheer in Nederland.

Dat betekent dat we leefgebieden moeten beschermen en soms uitbreiden. Bijvoorbeeld voor kwetsbare soorten die van open terrein als heide en stuifduin houden en niet kunnen overleven in bos. Denk aan de nachtzwaluw, veldleeuwerik, tapuit en de zandhagedis. Daarom kappen we soms bomen om plaats te maken voor open leefgebieden waar deze soorten van afhankelijk zijn. Dat doen we op plekken waar dat het meeste effect heeft; de beste natuur op de beste plek. Waar bos moest wijken voor het herstel van het leefgebied van veelal bedreigde plant- en diersoorten in Natura 2000-gebieden is in de hoofdlijnen en ambitie voor de bossenstrategie aangegeven dat vanaf de peildatum 1 januari 2017 verloren gegaan bos gecompenseerd moet worden om het bosareaal op peil te houden. Natuur blijft immers natuur.

Toch vindt Staatsbosbeheer dat die bossen elders weer geplant moeten worden. Dat is voor het klimaat belangrijk, want bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer. Daarom gaan we zelf 5.000 hectare nieuw bos aanplanten op onze eigen terreinen. We hopen dat meer organisaties ook nieuwe bossen willen planten, en dat overheden mee willen werken om nieuwe bossen aan te leggen.

Houtproductie

Van oudsher draagt Staatsbosbeheer bij aan houtproductie in Nederland. We vinden het belangrijk dat dat duurzaam gebeurt. Duurzaam bosbeheer betekent onder andere: nooit méér hout uit het bos oogsten dan er bij groeit. We beheren het bos volgens de regels van FSC, het strengste onafhankelijke keurmerk ter wereld voor duurzaam bosbeheer. Dit wordt al 20 jaar aan Staatsbosbeheer toegekend. We kappen altijd met speciale aandacht voor bijzondere natuurwaarden, en zorgen ervoor dat het hout van de gekapte bomen uit onze gebieden zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast. Bijvoorbeeld voor meubels en vloeren. Want zolang dat hout gebruikt wordt, blijft CO2 vastgelegd.

Biogrondstoffen

Delen van de boom, zoals de kruin, die niet voor balken en planken geschikt zijn laten we liggen als voeding voor de bodem, of bieden we aan bij biomassacentrales. Op arme zandgronden blijft dit tak en tophout altijd liggen om weer voedingstoffen terug te geven aan de bodem. Op rijke kleigronden hoeft dit niet en kan dit gebruikt worden als biogrondstof. Staatsbosbeheer levert alleen houtsnippers aan warmtekrachtcentrales die 100 procent op biogrondstoffen draaien. We leveren nooit biogrondstoffen als bijstook in kolencentrales. Periodiek wordt getoetst of Staatsbosbeheer nog steeds aan de FSC-regels voldoet.