Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Fryslân

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Fryslân per 31-12-2020.

Water, wind en wadden, zo kennen we Fryslân. De Waddenzee, het Lauwersmeer en de Friese meren. Maar Fryslân heeft zoveel meer te bieden: heidevelden bijvoorbeeld, maar ook bossen, beekdalen, blauwgraslanden en bijzondere cultuurhistorische landschappen. Fryslân is rijk aan natuur!

Natuur en recreatie

 • 37.000 hectare natuur in eigendom, waarvan 5.000 ha verpacht en 32.000 ha in eigen beheer. Daarvan is 7.000 ha bos, 3.600 duingebied, 7.000 ha (schraal)grasland) en 3.300 ha moeras.
 • 5,8 miljoen bezoekers.
 • Top 5 van de meeste bezochte natuurgebieden: Terschelling (bos bij West-Terschelling en Boschplaat), Drents-Friese Wold, Lauwersmeer, Gaasterland en Oranjewoud. Zie ook: alle natuurgebieden in Friesland.
 • 401 km gemarkeerde wandelroutes, 212 km fietspaden, 23 km ATB-routes, 189 km ruiterpaden.
 • 6 natuurkampeerterreinen en 4 vakantiewoningen.
 • 3 zwemplassen, 3 speelbossen, 2 klimbossen, 4 waterspeelplaatsen, 2 blotevoetenpaden, 5 kabouterpaden, 7 themapaden.
 • excursies met de boswachter of een natuurgids.
 • 3 informatiecentra: Natuurschuur Lies, Natuurschuur Gaasterland en Buitencentrum Drents-Friese Wold. Samenwerking met Natuurcentrum Ameland, Waddencentrum & Zeeaquarium De Noordwester Vlieland, Centrum voor natuur en Landschap Terschelling, Bezoekerscentrum Mar & Klif Oudemirdum.

Flora en Fauna

 • 7 stikstofgevoelige gebieden met Natura 2000-status waar natuurherstelmaatregelen plaatsvinden: Vlieland, Ameland, Terschelling, Rottige Meente en Brandemeer, Bakkeveense duinen, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterper Schar. Overige Natura2000-gebieden: De Deelen, het Friese Merengebied, 150 hectare IJsselmeerkust.
 • 2 nationale parken: Drents-Friese Wold en Lauwersmeer.
 • 2 Dark Sky Parken: Boschplaat (Terschelling) en Nationaal Park Lauwersmeer. De Boschplaat valt samen met de Noordsvaarder ook onder Unesco Werelderfgoed Waddenzee en heeft het predicaat Europees Natuurreservaat.
 • 2 gebieden nemen deel aan het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3): Rottige Meente en Terschelling.
 • 1 libellenreservaat: Wyldemerk (Gaasterland).
 • Gebiedsontwikkeling Hagedoornveld (Ameland) samen met gemeente en bewoners, zie hartvoorameland.nl.
 • Integrale aanpak Bildpolder en De Leijen bij Rottevalle: waterberging, recreatie, verbetering waterkwaliteit. Met een dikke plus voor flora en fauna.
 • Aanpak watercrassula, een invasieve exotische waterplant, op Terschelling.
 • Fryslân is een echte weidevogelprovincie. Staatsbosbeheer beheert belangrijke weidevogelgebieden zoals Haanmeer, Warren, de Riepe en Brandemeer-Noord. We nemen deel aan netwerkorganisatie Fûgelweb (Súdwest-Fryslân) en zijn partner in Weidevogels in Fryslân.
 • Het Waddengebied is een cruciale schakel in de internationale ‘flyway’. Staatsbosbeheer neemt maatregelen om kwetsbare vogels te beschermen, zoals bijvoorbeeld strandbroeders op de Feugelpôlle (Ameland) of de Noordsvaarder (Terschelling). 
 • 3 gebieden met wadwachters: Engelsmanplaat, Boschplaat en Noordsvaarder. Zij monitoren natuur, tellen vogels, zijn gastheer/gastvrouw voor recreanten die langskomen. Op de Waddenzee werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat en de Waddenunit, de inspectieschepen van het ministerie van LNV.
 • Het beekdaltrilveen in De Mieden (Noordoost-Fryslân) is groeiplaats voor o.a. zeldzame tweehuizige zegge en groen schorpioenmos.
 • Andere bijzondere soorten: grote vuurvlinder, Friese moeraspaardenbloem, otter, das, bever, duinparelmoervlinder, tapuit, bontbekplevier, grote stern. 

Maatschappij

 • 663 vrijwilligers helpen ons bij het beheer, begeleiden van bezoekers of monitoren van natuurgegevens. Daarnaast bieden wij medewerkers van bedrijven en overheden de kans om een dag werken bij Staatsbosbeheer te ervaren, zoals tijdens de Week van de Uitwisseling.
 • • Tot 2020 kregen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de leerwerkplaats in Jubbega de mogelijkheid om werkend te leren in het groen en een diploma te halen. Resultaat van een succesvolle samenwerking met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven. De leerwerkplaats in Jubbega won in 2019 de RBB-award, prijs voor de beste dienstverlenende organisatie in de publiek sector. Sinds 2021 bestaat de officiële leerwerkplaats niet meer, maar is dit overgegaan op Binnenwerk. De werkschuur in Jubbega heeft nu 18 medewerkers opgesplitst in twee groepen die via Binnenwerk bij Staatsbosbeheer werken. Binnenwerk creëert voor het Rijk banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
  7 van deze 78 mensen hebben via Binnenwerk een baan bij Staatsbosbeheer Fryslân. Binnenwerk creëert voor het Rijk banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • 40.000 kinderen en jongeren namen deel aan educatieprogramma’s.  
 • Een Maatschappelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • Op Platform Echt Terschelling praten en beslissen bewoners en bezoekers mee over allerhande zaken in de natuur op Terschelling. Echt Terschelling heeft op moment van schrijven circa 1.100 deelnemers.
 • Natuer mei de Mienkip: Staatsbosbeheer heeft samen met 8 organisaties op het gebied van (particulier) natuurbeheer, landbouw, Wetterskip en provincie Fryslân een nieuwe manier van verwerven en inrichten van natuur ontworpen, waarbij een rijkere biodiversiteit en maatschappelijk betrokkenheid voorop staat. In 2020 starten 3 pilots.

Erfgoed

 • Cultuurhistorische landschappen, parkbossen, monumenten en archeologische vindplaatsen.
 • Rijksmonumenten: Scheenesluis (Rottige Meente), Landgoed Stania State, Klooster Klaarkamp, Harstastate, ’t Woutersbergje, de grafkelder op landgoed Veenwijk en Tjaarda’s bos in Oranjewoud.
 • Gemeentelijke monumentenstatus voor de Hempensermeer (Leeuwarden).
 • Diverse archeologische monumenten, zoals vuursteenvindplaatsen en grafheuvels.
 • Het Koepelbos (Oldeberkoop) - een ontwerp van de befaamde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard - is samen met Dorpsbelang recent gerestaureerd.
 • Cultuurhistorische landschapselementen zoals legakkers, pingoruïnes, elzensingels en boomwallen.
 • Objecten die herinneren aan de recentere geschiedenis, zoals de veensteekmachine in De Deelen, de Luchtwachttoren bij Oudemirdum en de bunkers van de Atlantikwall op de Waddeneilanden. 

Kunst en Cultuur

 • Staatsbosbeheer Fryslân is partner in natuur voor (inter)nationale culturele ervaringen/evenementen zoals Oerol, Into the Great Wide Open, Opera Nijetrijne, Muziekfestival Oranjewoud en Opera Spanga.
 • 500 leerlingen van 10 basisscholen zagen op uitnodiging van Staatsbosbeheer in 2019 de voorstelling Kanoet van Pier21. Een voorstelling over het belang van de wadden voor trekvogels

Natuurinclusieve landbouw

 • Staatsbosbeheer Fryslân werkt samen met boeren om tot duurzame landbouw te komen. Zoals in de Gouden Boaiem bij Heeg. Dit biologische bedrijf heeft 150 hectare land in langdurige erfpacht, in ruil voor natuurvriendelijk beheer van zijn landbouwgrond.
 • Provinciebrede samenwerking met agrarische collectieven.

Bewegen en gezondheid

 • Yogafestival Terschelling.
 • Partner Vitaal Fryslân.
 • Fietsdag Ameland.
 • Beerenloop, Fjoertoer. Kerstwandeltocht, MTB Noordsvaarder en Trailrun Terschelling.
 • Lichtjestocht en Swaddekuier Noard-Fryslân.
 • Natuurretraites.

Duurzaamheid

 • Zonne-energie: op de geluidswal langs de A32 bij Oranjewoud is een zonnepark gerealiseerd. 600 meter zonnepanelen moeten jaarlijks 1,4 MW piek-energie opwekken. 

Meer info

Jesler Kiestra
Vragen over dit onderwerp? Jesler Kiestra Provinciehoofd Staatsbosbeheer Fryslân