Vastgoed

Gebuikersovereenkomst Cabiner B.V. perceel Zeewolde 

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het aangaan van een gebruiksovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Cabiner B.V. voor percelen grond te Zeewolde, ten behoeve van het plaatsen van cabins.

5 augustus 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het aangaan van een gebruiksovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Cabiner B.V. voor percelen grond ten behoeve van het plaatsen van cabins. 

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze gebruiksovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. 

De gebruiksovereenkomst vloeit voort uit de lopende raamovereenkomst tussen Cabiner B.V. Op basis daarvan geeft Staatsbosbeheer gronden in gebruik ten behoeve van het plaatsen van cabins. Cabiner onderscheidt zich, door het creëren van een nieuw wandelnetwerk, dat ontsloten wordt door volledig zelfvoorzienende overnachtingsmogelijkheden (cabins) die alleen te voet bereikbaar zijn. De cabins staan tijdelijk op een locatie en hebben geen (significante) impact op de flora en fauna, zowel tijdens het gebruik, als tijdens de (ver)plaatsing, hetgeen zich in de praktijk ook als zodanig heeft bewezen. Er hoeft geen mededingingsruimte geboden worden omdat een uitgifte in gebruik op grond van een lopende overeenkomst valt onder uitzonderingscategorie c.4 

Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om voor de genoemde percelen grond te Zeewolde onderhands een gebruiksovereenkomst met Cabiner B.V. aan te gaan, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de gebruiksovereenkomst in aanmerking wenst te komen kan vóór 25 augustus 2022 een reactie bij Staatsbosbeheer indienen, waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor ingebruikgevingsovereenkomst voor de genoemde percelen in Zeewolde. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Zeewolde 050822. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.