Vastgoed

Verkoop perceel grond Vogelwaarde

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van percelen grond aan de gemeente Hulst in verband met de aanleg van de Landbouwweg te Vogelwaarde.

22 juni 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft in verband met de aanleg van de Landbouwweg te Vogelwaarde door de gemeente Hulst het voornemen om over te gaan tot verkoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie O, nummers 536 ged., 537 ged. (samen ter grootte van 2,2038 ha), 589 ged. (0,0015 ha.), 534 (0,0120 ha.), sectie P, nummers 272 (0,0590 ha.) en 690 (0,0410 ha.). Het betreft tevens de verkoop van extra percelen die geïsoleerd komen te liggen na de aanleg van de weg, zijnde de percelen kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie P, nummers 258 (0,1140 ha.), 261 (0,0720 ha.), 264 (0,1310 ha.), 265 (0,0155 ha.), 270 (0,0390 ha.), 276 (0,0780 ha.) en 277 (0,1020 ha.).

Er rijdt een aanzienlijke hoeveelheid landbouwverkeer en doorgaand verkeer over de Rapenburg in Vogelwaarde, waardoor de doorstroming van landbouwverkeer en overig doorgaand verkeer, de leefbaarheid en de veiligheid sterk onder druk staan. Er is geen afscheiding tussen de motorvoertuigen en langzaam verkeer (fietsers) en er is onvoldoende ruimte op de Rapenburg om het huidige verkeersaanbod op een goede, veilige en snelle manier af te wikkelen. De huidige verkeerssituatie op de Rapenburg te Vogelwaarde is ongewenst. De wens is zodoende om de Rapenburg te ontlasten van landbouwverkeer en doorgaand verkeer, niet alleen vanuit de gemeente en de Provincie Zeeland, maar ook vanuit de bewoners en landbouwbedrijven. De verkeerssituatie op de Rapenburg in de beleidsnota “kwaliteitsnet landbouwverkeer” als knelpunt is opgenomen. De Provincie Zeeland ondersteunt het oplossen van dit knelpunt in het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer.

De gemeente heeft onderzocht op welke wijze de verkeerssituatie op de Rapenburg kan worden verbeterd. Het enige realistische alternatief om de verkeerssituatie op de Rapenburg te verbeteren is de aanleg van een landbouwweg ten oosten van de kern Vogelwaarde. Het bestemmingsplan inmiddels is vastgesteld d.d. 1 oktober 2020 met een door de gemeente vastgestelde aanvullende wijziging op 24 februari 2022. Gezien het groot openbaar belang en er geen andere partij een openbare weg zal gaan aanleggen om dit maatschappelijke probleem op te lossen is Staatsbosbeheer bereid de genoemde percelen te verkopen, waarbij de gemeente Hulst op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de enige potentiële koper is voor de percelen gelegen direct onder de toekomstige weg als mede voor enkele restkavels die door Staatsbosbeheer samen in één koop worden verkocht.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van voornoemde percelen in aanmerking wenst te komen kan binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht op Staatsbosbeheer.nl/vastgoed, een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de betreffende percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van het genoemde perceel in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u vóór 13 juli 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z19-5621 en ‘belangstelling percelen landbouwweg Vogelwaarde’. Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer W. Ticheloven via w.ticheloven@staatsbosbeheer.nl