Vastgoed

Verkoop percelen in Eijsden-Margraten

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van 11 deel percelen grond in Zuid-Limburg aan de Gemeente Eijsden-Margraten t.b.v de aanleg van een fietspad.

18 november 2022 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop aan de Gemeente Eijsden-Margraten van 11 (deel) percelen, met een gezamenlijke grootte van circa 0.89.40 hectare, kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie H, nummers 419, 425, 684, en gemeente Margraten, sectie R, nummers 119, 120, 122, 179, 209, 354, en sectie S, nummers 009, allen gedeeltelijk, t.b.v. de aanleg van een fietspad op de weg Bukel richting Sint Geertruid. De verkoop zal plaatsvinden middels een ruiling waarbij Staatsbosbeheer andere natuurpercelen in eigendom zal krijgen.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze ruilovereenkomst.

Op basis vn dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de percelen kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie H, nummers 419, 425, 684, en gemeente Margraten, sectie R, nummers 119, 120, 122, 179, 209, 354, en sectie S, nummers 009, allen gedeeltelijk totaal groot 0.89.40 hectare, onderhands te verkopen aan de Gemeente Eijsden-Margraten middels een ruiling, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van deze percelen in aanmerking wenst te komen kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de kadastrale percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 6 december 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-19098.