Vastgoed

Ruiling percelen Baarle-Nassau

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een ruiling van percelen natuurgrond in gemeente Baarle-Nassau.

20 september 2022 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een ruil middels een aan- en verkoopovereenkomst met een natuur ontwikkelende en beherende Stichting, waarbij Staatsbosbeheer de percelen kadastraal bekend gemeente Alphen en Riel, sectie K, nummers 96, 106, 133, 181, 183, 185 en gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 575 inbrengt en verkoopt aan de Stichting. Welke Stichting de percelen kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 654 en 669 en sectie P, nummer 214 inbrengt en verkoopt aan Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze ruiling geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

De door Staatsbosbeheer te verkopen percelen met natuurfunctie en de verplichting tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting tot het instandhouden van deze natuur, liggen voornamelijk aangrenzend of nagenoeg aangrenzend aan bestaand eigendom van de Stichting. De door de Stichting in te brengen percelen liggen geheel aangrenzend aan eigendommen van Staatsbosbeheer en zijn alleen te verwerven door de bovengenoemde percelen van Staatsbosbeheer te verkopen. De ruiling leidt tot een betere aaneengesloten verkaveling van de eigendommen van Staatsbosbeheer in het beheergebied ‘t Merkske. En levert een impuls aan het natuurbeheer en ecologie vanwege de realisatie van aaneengesloten beheereenheden.

Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de percelen kadastraal bekend Alphen en Riel, sectie K, nummers 96, 106, 133, 181, 183, 185 en perceel gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 575 onderhands te verkopen aan de Stichting, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de aankoop van de percelen Alphen en Riel, sectie K, nummers 96, 106, 133, 181, 183, 185 en gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 575 in in aanmerking wenst te komen kan vóór 10 oktober 2022 na publicatie op ‘zaken doen met Staatsbosbeheer’ op Staatsbosbeheer.nl een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de kadastrale percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kun u vóór 10 oktober 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z21-1460