Vastgoed

Ruilen perceel grond Oudeschoot

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om met een partij een ruilovereenkomst te sluiten voor een perceel grond aan de Annebuorren in Oudeschoot.

23 januari 2023 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om met een partij een ruilovereenkomst te sluiten voor een perceel grond aan de Annebuorren in Oudeschoot, kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie E, nummer 3205, groot 3.881 m².

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze ruil geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ruil/verkoop. Koper en Staatsbosbeheer hebben met elkaar overeenstemming bereikt over het ruilen van onderhavig perceel met gelijke grote, kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie E, nummer 3207, groot 3.881 m². Deze ruil leidt tot een betere verkaveling van gronden en leidt tot het beter kunnen beheren van de gronden door beide partijen. Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om Knijpe E 3205 te ruilen met de wederpartij, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor verkoop van het perceel Knijpe E 3205 in aanmerking wenst te komen dient een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor koop van Knijpe E 3205. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 10 februari 2023 te sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Overeenkomst verkoop(ruil) van het perceel Knijpe E 3205 dossiernummer Z22-7730. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen verkoop. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.