Vastgoed

Verkoop perceel grond Horst aan de Maas

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een perceel natuurgrond in de gemeente Horst aan de Maas i.v.m. een grensgeschil.

18 januari 2023 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de verkoop van een bosperceel, kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, sectie F, nummer 48 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 0.15.91 hectare, bestaande uit bos gelegen aan de Looweg te Broekhuizen. Door de verkoop wordt een grensgeschil tussen partijen opgelost.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het genoemde perceelsgedeelte onderhands te verkopen aan de aangrenzende particulier, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor aankoop van de percelen in aanmerking wenst te komen kan binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht, een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van het perceel Broekhuizen, sectie F, nummer 48 (gedeeltelijk) met een grootte van circa 0.15.91 hectare. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 7 februari 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z22-2085.