Vastgoed

Verkoop perceel natuur/bos in Loenen

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een perceel natuur/bos in Loenen aan de natuurbeheerder die eigenaar en beheerder is van het naastliggende natuurterrein.

13 mei 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een natuur-/bosperceel nabij de Groenendaalseweg 60 te Loenen aan de natuurbeheerder die eigenaar en beheerder is van het naastliggende natuurterrein. Het betreft perceel thans kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie E, nummer 3146, totaal groot 1.53.35 ha. Van de totale oppervlakte heeft Staatsbosbeheer het voornemen een gedeelte van het natuur-/bosperceel te verkopen ter grootte van circa 0.77.85 hectare.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze aankoop. De door Staatsbosbeheer te verkopen perceel met de functie natuur/bos is gelegen binnen een Natura 2000 gebied. Het perceel ligt aangrenzend aan het N-2000 natuurterrein dat eigendom is van de beoogde koper.

Staatsbosbeheer staat voor natuurbescherming waarbij het van belang is dat de natuur goed en efficiënt wordt beheerd. In dit geval is de naastliggende natuurbeheerder als enige redelijkerwijs in beeld zijnde wederpartij. Het leidt tot een betere verkaveling, beheerefficiëntie en levert een impuls aan het natuurbeheer, doelstellingen van Staatsbosbeheer vanwege de realisatie, gebiedsontwikkeling en instandhouding van een grotere robuuste aaneengesloten beheers-/natuurgebied en dus niet als snippernatuur door een derde waarbij ongewenste neveneffecten zouden optreden, zoals de noodzaak van uitwegen.

Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen het gedeeltelijk perceel thans kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie E, nummer 3146 met een oppervlakte van 0.77.85 ha te verkopen aan de natuur beherende Stichting, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde partij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van het voornoemde perceel in aanmerking wenst te komen kan binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht op Staatsbosbeheer.nl/vastgoed, een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van het perceel. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van het genoemde perceel in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 3 juni 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z20-5484.